Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 2

Signifikant resultat- och volymökning både för Entreprenad och Bostad

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 2

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q2 2015 i korthet:

  • Omsättning: 1 919 MSEK (1 535 MSEK)
  • Resultat: 66,9 MSEK (3,2 MSEK)
  • Orderstock: 6 953 MSEK (4 315 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 342 st. (166 st.)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 963 st. varav Veidekkes andel 915 st. (710 st. respektive 623 st. Q2 2014.)

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning på 1 609 MSEK (1 395 MSEK). Resultatet blev 28,6 MSEK (-10,1 MSEK).

Orderingången i kvartalet var rekordhög och blev 3 711 MSEK mot 1 771 MSEK motsvarande period föregående år, och består till 12 % av bostäder, lokaler 71 % och anläggning 17 %.Av större kontrakt som blivit ingångna i 2:a kvartalet kan nämnas:

  • KV Pyramiden, kontor åt SEB, beställare Fabege kontraktssumma 1 775 MSEK, varav 355 MSEK avser Veidekke i Norge.
  • Samhällsbyggnad Chalmers, Göteborg, beställare Akademiska Hus, kontraktssumma 275 MSEK.
  • Skansen 18, ombyggnad hotell och butiker, Stockholm, beställare Stena Fastigheter, kontraktssumma 360 MSEK.

Byggverksamheten utvecklas positivt inom samtliga enheter och marginalen ökar om än från låga nivåer. God orderingång innebär att en stor del av årets budgeterade volym finns i order. Den goda utvecklingen stärks av att Veidekke Prefab och bostadsbyggarkonceptet Veidekke Max är i full produktion vilket ger intressanta möjligheter framåt.

Marknaden för stora projekt inom Anläggning ökar nu, inte minst genom upphandling av de olika etapperna i Förbifart Stockholm men också stora infrastrukturinvesteringar i Göteborgsområdet. Anläggning redovisar en positiv orderingång, dock så här långt utan att vunnit någon riktigt stor order under året. Samtliga enheter redovisar stabila resultat och är idag väl positionerade med fokus på rätt projekt.

Marknaden för projekt där kunden och entreprenören gemensamt optimerar utformning och lösningar ökar, både inom Bygg- och Anläggningsverksamheten. Veidekkes starka fokus på denna typ av s.k. samverkansprojekt, som bygger på konsekvent tillämpade involveringsprocesser, kommer därför att få en allt större betydelse.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 2 ett resultat på 40,9 MSEK (15,9 MSEK). Avkastning på sysselsatt kapital rullande 12 månader blev 12,4 procent (11,9 %).

Den positiva trenden fortsatte under Q2 med en påtagligt stark försäljning och hög säljgrad. Den omfattande inflyttningen till storstadsregionerna, dit Veidekke koncentrerat sin verksamhet, bedöms ge fortsatt stöd men förutsätter att hushållen kan finansiera sina bostadsköp. Det kan också noteras att satsningen på Uppsala utvecklas väl.

Som en effekt av den fortsatt stark försäljningen har antal bostäder i produktion ökat, vilket förbättrat det operativa projektresultatet jämfört med i fjol.

I kvartal 2 såldes 342 bostäder (Veidekkes andel 342 st.) att jämföras med 166st. (164 st.) samma period 2014. Den rullande försäljningen per 12 månader uppgick till 870 bostäder (Veidekkes andel 864 st.) jämfört med 447 bostäder (422 st.). per juni 2014. Vid utgången av perioden hade Veidekke 963 (710) bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 915 (623) st.)

Under andra kvartalet igångsattes fem nya bostadsprojekt med sammanlagt 273 st. bostäder, varav tre i region Väst, ett i region Mälardalen respektive ett i region Skåne. Säljgraden i pågående produktion uppgår till 93 procent per sista juni.

Vid halvårsskiftet innehöll ”tomtbanken” c:a 7 000 enheter.

Under kvartal 2 tecknades ett letter of intent om övertagande av verksamheten i det av Lemminkäinen ägda bolaget REKAB´s byggverksamhet i Uppsala samt en utvecklingsfastighet för bostäder, som är nära försäljningsstart.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ei5x49xmavqeyajwroib jpg