Hållbarhet

Hållbarhet är centralt i vår strategi. Det handlar om miljö och klimat, socialt ansvar och sättet vi driver företaget på.

Ensam maskros bland stenar.

Vi arbetar aktivt för det gröna skiftet. Vi minskar den negativa påverkan på miljön från vår egen verksamhet och hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi prioriterar kunder och projekt där vår kompetens och arbetssätt bidrar till ett mindre klimatavtryck.

Våra hållbarhetsmål

 • halvera utsläppen av växthusgaser från verksamheten till 2030, i enlighet med Parisavtalet och Science Based Target.
 • bli klimatneutrala (netto null) innan 2045, i enlighet med Parisavtalet och Science Based Target.
 • noll allvarliga arbetsskador.
 • minska antalet skador totalt med 20 % per år.
 • stärka mångfalden i verksamheten.

Så jobbar vi med hållbarhet

Mål 4: God utbildning för alla

FN:s delmål 4.4

"Senast 2030 säkerställa att alla kvinnor och män har lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad."

Läs FN:s hållbarhetsmål 4 på Fn:s webbplats

Veidekkes mål

Vi är ett lärande företag för yrkesarbetare och ingenjörer. Vårt mål är att lärlingar ska utgöra 10 % av våra yrkesarbetare.

Vi erbjuder även sommarjobb, lärlingsanställning och traineeprogram för studenter och nyblivna ingenjörer.

Läs mer om vårt Traineeprogram

Läs mer om lärlingsanställning hos oss 

Så kan du få sommarjobb hos oss

Mål 5: Jämställdhet

FN:s delmål nr 5.5

"Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet."

Läs FN:s mål nr. 5 på FN:s webbplats

Veidekkes mål

Vi arbetar för att öka andelen kvinnor i företaget och har bland annat satt som mål att nå 20 % kvinnor i operativa ledarroller innan 2025.

Så jobbar vi med mångfald

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

FN:s delmål 8.8

"Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar."

Läs FN:s hållbarhetsmål 8 på FN:s webbplats

Veidekkes mål

Vårt mål är 0 allvarliga skador och att minska antalet skador totalt med 20 % per år.

Så jobbar vi med säkerhet

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

FN:s delmål 13

Omedelbart agera för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

Läs FN:s hållbarhetsmål 13 på FN:s webbplats

Veidekkes mål

Vi har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 50 % till 2030 och bli klimatneutrala (netto null) innan 2045.

Så jobbar vi med klimat och miljö

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

FN:s delmål 16.5

"Väsentligt minska alla former av korruption och mutor."

Läs FN:s hållbarhetsmål 16 på FN:s webbplats

Veidekkes mål

Vi arbetar särskilt med åtgärder för att motverka korruption, och för att säkerställa att lagar och regler efterlevs genom hela värdekedjan för bygg- och anläggningsverksamheten.

Så jobbar vi med etik och efterlevnad

FN:s hållbarhetsmål och vårt arbete

Vi står bakom FN:s hållbarhetsmål och samarbetar med olika aktörer för att nå målen inom och utanför vår egen värdekedja.

De här hållbarhetsmålen är särskilt viktiga för oss

Organisering av vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en del av vår koncernstrategi. Det yttersta ansvaret ligger hos Veidekkes styrelse och leds dagligen av koncernledningen.

Våra verksamheter ansvarar för att omsätta ambitionerna för hållbarhet och socialt ansvar till handling. Arbetet bygger på koncernens väsentlighetsanalys och strategi och stöds av värderingar och policys. Det enskilda verksamhetsområdet väljer själv väg mot målen.

Deltagande i hållbarhetsinitiativ

Vi deltar i flera initiativ som främjar hållbarhetsmålen:

 • UN Global Compact – Vi är medlem och ska följa UN Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.
 • Färdplan 2045, Sverige – Vi har antagit och förbundit oss till färdplanen.
 • Skift, Norge – Vi är medlem och har skrivit på Greenwashing Poster och andra initiativ som främjar hållbarhetsmål.
 • Miljøstiftelsen Zero, Norge – Vi är en strategisk partner.
Rapportering

Vi presenterar årligen en hållbarhetsredovisning. Rapporten följer principerna för Global Reporting Initiative (GRI) och visar hur vår verksamhet påverkar miljö, klimat och samhälle, hur klimatförändringar och övergången till ett lågutsläppssamhälle påverkar Veidekke samt hur vi möter finansiella risker och affärsmöjligheter som följer.

Läs Veidekkes hållbarhetsrapport

Investorundersökningar
 • CDP Climate och CDP Forest
 • Sustainalytics ESG Risk Rating Report
 • S&P CSA

Veidekke är uppdaterate på EU-taxonomin och kommer att rapportera därefter.