Bolagsstyrning

Principerna för bolagsstyrning beskriver hur Veidekke ska ledas, organiseras och förvaltas, så att vi kan skapa största möjliga värde över tid till förmån för aktieägare, anställda och samhället i stort.

Dessa principer utgör den högsta styrningsnivån i Veidekke och tillsammans med principerna för riskhantering, värderingar och de etiska riktlinjerna är de våra viktigaste styrningsparametrar.

Ansvaret för Veidekkes bolagsstyrning ligger hos styrelsen, som årligen bedömer och redogör för principer och praxis. Redogörelsen för bolagsstyrningen presenteras på bolagsstämman.

Kontakta oss