Klimat och miljö

Vi arbetar för hållbara lösningar. Både inom bygg- och anläggningsbranschen samt inom stads- och samhällsutveckling. Vårt mål är att bli klimatneutrala innan 2045.

Stor brygga ute i havet.

Stort ansvar och stora möjligheter

En stor del av världens utsläpp av växthusgaser kommer från byggnader och industri. Vår bransch är en storkonsument av energi och naturresurser, och producerar mycket avfall. Delar av den påverkar också den biologiska mångfalden. Detta ger oss ett stort ansvar, men också stora möjligheter.

Den största potentialen för att minska Veidekkes utsläpp av växthusgaser ligger i effektivitet, ny teknik och övergången till fossilfria energikällor.
Catharina Bjerke – hållbarhetsdirektör

Pådrivande för hållbarhet

Vi vill vara pådrivande för hållbarhet i bygg- och anläggningsbranschen samt inom stads- och samhällsutveckling. Målet är att uppnå klimatneutralitet (netto noll) till 2045. Därför har vi inkluderat hänsyn till miljö och klimat i våra styrningssystem och satt upp specifika mål och budgetar för utsläppsminskningar. Samtidigt arbetar vi för att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan (scope 3).

Scope 3-utsläpp är alla indirekta utsläpp (t.ex. flyg, logistik/transporter av varor, avfall, konsumtion av olika råvaror) som kan kopplas till ett företags verksamhet, men som sker utanför deras kontroll.

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy säger att vi:   

  • ska driva verksamheten i enlighet med Paris-avtalet.
  • har integrerat miljöaspekten i all verksamhet.
  • erbjuder miljökompetens som ger kunden mervärde.
  • har översikt över miljöbelastningen från verksamheten, för att hela tiden reducera den.
  • ställer miljö- och klimatkrav på samarbetspartner.
  • bidrar utöver egna verksamheten; i branschorganisationer, utbildningsinstitutioner, forskning samt utveckling och samspel med myndigheter och politiker.

Klimatets påverkan på oss

Klimatförändringar innebär både risker och möjligheter. Allt oftare extremväder kan förändra förutsättningarna för Veidekkes verksamhet. Samtidigt leder både skärpta krav från myndigheterna och ny teknik till att efterfrågan på gröna produkter och tjänster ökar. På Veidekke har vi kartlagt hur klimatrisken kommer att påverka oss i framtiden. Vi kommer att fortsätta detta arbete under de kommande åren.

Vår klimatpåverkan

Vi var tidigt ute med mycket ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet. Målet är att uppnå klimatneutralitet till 2045. Det innebär att minska utsläppen av växthusgaser från både vår egen verksamhet och värdekedjan till nettonoll.

Vi har upprättat en växthusgasbudget för våra verksamheter, med kvartalsrapportering och årlig uppföljning. Vi har också förbundit oss att sätta vetenskapsbaserade mål (SBTi) för klimatneutralitet för hela värdekedjan (scopes 1, 2 och 3).

Den största potentialen för att minska utsläpp av växthusgaser ligger i

  • effektivisering
  • ny teknologi
  • övergång till fossilfria energikällor

Miljövänliga material och produkter

Vi strävar efter att begränsa eller undvika utsläpp, föroreningar och avfall. Vi använder hållbara material, som massivträ, miljöbetong och lågtemperaturasfalt, och vi är måna om att energi och andra resurser vi använder i produktionen ska vara förnybara. En större andel av våra byggnader och anläggningar är miljöklassade av tredje part enligt erkända nationella och internationella standarder.

Läs mer om hur vi arbetar med klimat och miljö i vår hållbarhetsrapport (Norska)