Asfalt

Vi levererar asfalt i Stockholm, Göteborg, Skåne och Halland till alla typer av projekt; potthålslagningar, garageuppfarter, industriplaner, vägar och motorvägar. Våra kunder är privatpersoner, föreningar, företag, kommuner och stat.

Asfaltering av en väg.

Asfalterar för både privatkund och företag

Vi erbjuder asfaltering av allt från garageuppfart för dig som privatkund – underhållsbeläggning för bostadsrättsförening och vägförening – till stora bygg- och anläggningsprojekt för kommun och stat.

Tillverkning av våra produkter sker i egna asfaltverk. På så vis kan vi kvalitet- och miljösäkra genom hela kedjan – från tillverkning, provning och utläggning

Med ett eget forskningslaboratorium och kompetenscentrum levererar vi högsta kvalitet av asfalt – från standard asfalt till miljöasfalt och färgad asfalt.

För att utvärdera och dokumentera de miljöeffekter som våra asfaltprodukter har under hela deras livscykel, upprättar vi miljövarudeklarationer som kallas EPD (Environmental Product Declaration).

Tillverkning och asfaltprodukter

Vi tillverkar olika typer av asfaltprodukter som varierar i egenskap och kvalitet, inklusive både standardprodukter och specialanpassade lösningar.

Våra produkter lämpar sig för en mängd olika ändamål, såsom uppfart, parkering gårdsplan, cykelväg, motorväg och flygplats.

Asfalt eller asfaltbetong som det egentligen heter består av sten och det vanligast förekommande bindemedlet bitumen, vilket är det svarta i asfalten och utvinns ifrån råolja. Stenmaterial tillsammans med cirka fem procent bindemedel utgör asfaltmassan som sedan läggs ut på våra vägar och gator. Asfalt består av naturliga material och kan återanvändas till 100 procent.

Fräsning

Vi har fräsmaskiner till de flesta användningsområden. Våra minsta fräsar används till mindre gator, planer eller där vikten har betydelse. De större fräsarna används vid större projekt. Exempel på tjänster som vi utför:

  • Planfräsning
  • Anslutningsfräsning
  • Trappfräsning
  • Lådfräsning
  • Genomfräsning av hela lagertjockleken

Fräsmassorna återvänds vid tillverkning av ny asfaltsmassa.

Provtagning och laboratorier

I våra laboratorier säkerställer vi produktionen av asfaltmassa. Respektive laboratorie är ackrediterat för analyser av stenmaterial och asfalt. Ackrediteringen är utfärdad av SWEDAC och följer standard ISO/IEC 17025. Det innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på opartisk och oberoende teknisk kompetens.

Utöver de analyser som görs på egenproduktion av asfaltmassa utför vi även analyser på uppdrag av kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner. Vi erbjuder även framtagning av provtagningsplaner, proportionering, typprovning och tillverkningskontroll vid vägprojekt.