header

Asfalt

Vi levererar asfalt i Skåne, Halland, Göteborgsregionen samt Stockholmsregionen till alla typer av projekt; potthålslagningar, garageuppfarter, industriplaner, vägar och motorvägar. Våra kunder är privatpersoner, föreningar, företag, kommuner och stat.

Asfaltering av en väg.

I framkant inom asfaltproduktion

Vi kan erbjuda ett brett utbud av olika asfalttyper, från standard asfalt till miljö asfalt, lågtemperaturasfalt och färgad asfalt. Med ett eget forskningslaboratorium och kompetenscentrum för asfalt i våra egna led levererar vi högsta kvalitet till alla våra kunder.

Lokal anknytning med kunden i fokus

Vi arbetar med kvalitets- och miljösäkring genom hela kedjan från tillverkning av våra produkter i egna asfaltverk till provning och utläggning med egna maskiner och personal.

Våra tjänster omfattar allt från förebyggande arbete i form av inspektion & kalkyl, planering/förberedelse, produktion, transport, utläggning till uppföljning och återkoppling av arbetet.

Exempel på asfaltprodukter

Asfalt eller asfaltbetong som det egentligen heter består av sten och det vanligast förekommande bindemedlet bitumen, vilket är det svarta i asfalten och utvinns ifrån råolja. Stenmaterial tillsammans med cirka fem procent bindemedel utgör asfaltmassan som sedan läggs ut på våra vägar och gator. Asfalt består av naturliga material och kan återanvändas till 100 procent.

Standardmassor

  • Tät asfalt (ABT): Används oftast som ett slitlager och har god stabilitet samt nötningsbeständighet för lättare trafik.
  • Stenrik asfalt (ABS): Har en hög slitstyrka och stabilitet som används på alla typer av vägar.
  • Asfaltgrus (AG): Ger en god stabilitet och används som bärlager. Det är en blandning av stenmaterial och låg halt av bitumen.
  • Asfaltbundet bärlager (ABB): Används som en bindlager för att reducera sprickbildningar samt ge en jämnare yta tills nästa lager ska läggas.
  • Dränerad asfalt (ABD): Används som ett slitlager där ett krav på att asfaltbetongen ska släppa igenom mycket vatten.

Specialmassor

  • Sydbase: En massa med mycket hög bärighet och är specialanpassat för objekt med hög belastning och spårbunden trafik
  • Sydfalt: En beläggning som ger hög hållfasthet. Den innehåller en cementbas och passar perfekt för industrilokaler som busshållsplatser.
  • PMA (Polymermodifierad asfaltmassa): En massa med goda stabilitet- och kohesionsegenskaper. Ger mycket god långtidseffekt mot bindemedelslossning.
  • PMB (Polymermodifierat bitumen): En massa med väldigt hög slitstyrka och kohesionsegenskaper. Används på broar och vägar.
  • Färgad asfalt: Asfalt kan läggas i ett flertal olika färger för att till exempel underlätta för trafikanter.
Provtagning och laboratorier

I våra laboratorier säkerställer vi produktionen av asfaltmassa. Respektive laboratorie är ackrediterat för analyser av stenmaterial och asfalt. Ackrediteringen är utfärdad av SWEDAC och följer standard ISO/IEC 17025. Det innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på opartisk och oberoende teknisk kompetens.

Kvalitetssäkring

Alla asfaltmassor som vi tillverkar är CE-märkta enligt byggproduktionsförordningen. Det är laboratoriets funktion och ansvar att analysera och kontrollera den egenproducerade asfalten så att leveranserna ut till kund överensstämmer med CE-deklarationen.

Återvinning av asfalt

Asfalt är 100 procent återvinningsbart. Genom våra analyser kan vi undersöka och prova oss fram till hur stor andel returasfalt (asfaltgranulat) vi kan använda vid nyproduktion för den aktuella produkten.

Ytterligare tjänster

Utöver de analyser som görs på egenproduktion av asfaltmassa utför vi även analyser på uppdrag av kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner. Vi erbjuder även framtagning av provtagningsplaner, proportionering, typprovning och tillverkningskontroll vid vägprojekt.

Kontakta oss