Mångfald

Arbetsmiljön hos oss präglas av respekt och inkludering. Alla som jobbar här ska alltid kunna vara sig själva. Mångfald bidrar till tillväxt, utveckling och större värde.

Två personer pratar med varandra på en byggarbetsplats.

Mångfald är en tillgång 

För oss handlar mångfald om rättvisa och sunda värderingar. Vi arbetar för en jämlik och inkluderande kultur, där alla har lika möjligheter och där varje anställd känner sig trygg, värderas utifrån sin kompetens, har samma rättigheter och möter samma förväntningar. 

Vi tror att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat och ger våra medarbetare möjligheter till utveckling. Involvering och inkludering hjälper oss att ta vara på våra olikheter för att skapa värde. 

Läs mer om vårt involverande arbetssätt 

Så jobbar vi med mångfald och inkludering

 • Vi bedömer människor utifrån individens kompetens och alla har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
 • Våra ledar- och medarbetarprocesser är utformade för att locka, rekrytera, utveckla och behålla mångfalden i organisationen. 
 • Vi söker olika perspektiv och använder den samlade kompetensen i alla våra team. 
 • Vi utmanar det etablerade tankesättet - i vår egen organisation och i branschen. 
 • Vi arbetar mot omedveten diskriminering i språk och handling genom kunskapshöjning och reflektion och har nolltolerans mot kränkande beteende. 
 • Vi kartlägger och följer upp löne- och arbetsvillkor för att säkerställa lika behandling. 
 • Vi mäter och följer upp medarbetarutveckling samt medarbetarnas upplevelser utifrån arbetsmiljön. 
 • Våra ledare är ansvariga för att säkerställa en hållbar fysisk och psykisk arbetsmiljö och följer upp mångfalds- och jämställdhetsarbetet. 
 • Varje medarbetare har ansvar för att bidra till en sund och inkluderande arbetsmiljö.

Detta ska vi uppnå

En jämn könsfördelning är en grundförutsättning för att ta tillvara på vår kollektiva intelligens som möjliggör smartare team och mer innovativa lösningar. Därför har vi satt några mål. 

Innan 2025 ska: 

 • 50 % av alla studenter på sommarjobb vara kvinnor. 
 • 40 % av alla traineer ska vara kvinnor. 
 • 20 % av alla operativa chefer ska vara kvinnor. 
 • Alla ledningsgrupper över projektnivå ska ha minst en kvinnlig medlem.