Behandling av personuppgifter inom Veidekke

Här hittar du information om hur vi samlar in och använder personuppgifter om dig.

Senast uppdaterad 12 oktober 2023

1. Allmänna utgångspunkter för Veidekkes personuppgiftsbehandling

1.1 Om vårt personuppgiftsansvar

Veidekke utgör en större koncern med företag som, utöver vår verksamhet i Sverige, även bedriver verksamhet i både Norge och Danmark. Vårt koncernmoderbolag är Veidekke ASA, norskt org.nr. 917 103 801.

Utgångspunkten är att det är respektive Veidekke-bolag som behandlar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kan däremot komma att delas med bolagen inom vår koncern. I integritetspolicy refereras samtliga dessa bolag härefter gemensamt till som ”Veidekke” men även ”vi” och ”oss”.

Om du är osäker över vilket bolag du varit i kontakt med är du välkommen att kontakta oss, du hitta våra kontaktuppgifter nedan.   

1.2 Syftet med aktuell information

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss och du ska därför alltid känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) vill vi huvudsakligen:

  • Ange vilka personuppgifter vi kan komma att behandla i vår verksamhet;
  • Förklara hur och varför vi använder personuppgifterna; och  
  • Tydliggöra dina rättigheter och våra skyldigheter i samband med att dina personuppgifter behandlas av oss.

2. När och varför kan vi komma att behandla dina personuppgifter?

2.1 Allmänna utgångspunkter

Integritetspolicyn innehåller generell information om hur vi, genom våra bolag, hanterar dina personuppgifter – främst utifrån att du besöker vår webbplats (www.veidekke.se) (”Webbplatsen”) eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Nedan har vi sammanställt information om olika typer av personuppgiftsbehandlingar vi genomför. 

2.2 Besök på Webbplatsen och vår användning av cookies:

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker Webbplatsen och använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Det rör sig då om personuppgifter i form av IP-adress, enhetsinformation och motsvarande tekniska data.

Ändamålet med denna behandling är att analysera webbplatstrafik och förstå dina preferenser för att kunna anpassa innehåll och erbjudanden till dig.

Rättslig grund för denna behandling är vårt och eventuell tredje parts berättigade intresse att förbättra och marknadsföra våra tjänster. I förekommande fall kan sådana åtgärder i stället vara baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men en sådan återkallelse kan komma att påverka den informationen och eller den/de tjänster vi tillhandahåller dig.   

För att få mer information om hur Veidekke använder cookies på våra webbplatser, vänligen läs vår cookiepolicy.

2.3 Förfrågningar till oss via Webbplatsen eller till våra kontor/anläggningar:

När du skickar in förfrågningar till oss via Webbplatsen eller direkt till våra kontor/anläggningar, behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller oss i syfte att hantera och besvara din förfrågan. I regel rör det sig om namn, kontaktinformation (e-postadress eller telefonnummer), eventuell meddelandetext eller information relaterad till din förfrågan.

Ändamålet med denna behandling är att kunna tillhandahålla den begärda informationen eller supporten.

Rättslig grund för denna behandling är att uppfylla vårt avtal med dig eller vidta åtgärder på begäran innan avtal ingås.

2.4 När du skriver upp dig för att motta utskick/nyhetsbrev från oss:

Om du eller din organisation väljer att anmäla dig för att få utskick eller nyhetsbrev från oss behandlar vi dina personuppgifter för att skicka relevant information och marknadsföringsmaterial till dig. I regel rör det sig om namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer eller användarnamn i sociala medier).

Ändamålet med denna behandling är att förse dig med uppdaterad information om våra produkter, tjänster och evenemang.

Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra och kommunicera vårt företag. I förekommande fall kan vi även komma att grunda sådan personuppgiftsbehandling på ditt samtycke, men då får du mer information därom i samband med att vi erhåller dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men en sådan återkallelse kan komma att påverka den informationen och eller den/de tjänster vi tillhandahåller dig.  

2.5 Jobbansökningar

Vid behandling av jobbansökningar behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller oss i din ansökan i syfte att utvärdera din lämplighet för anställning hos oss. Vid behandling av jobbansökningar behandlar vi följande typer av personuppgifter: Namn, kontaktinformation, personlig information, utbildnings- och arbetslivserfarenhet, referenser samt eventuell annan information som du frivilligt tillhandahåller i din ansökan.   

Ändamålet med denna behandling är att genomföra rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning.

Rättslig grund för denna behandling är att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera och rekrytera personal samt i vissa fall uppfylla rättsliga förpliktelser.

2.6 I våra sociala medie-kanaler:

Om du väljer att interagera med oss genom våra sociala medie-kanaler kan vi behandla de personuppgifter du delar med dig av i syfte att besvara dina frågor eller kommentarer samt för att administrera och marknadsföra våra tjänster. Det rör sig då om behandling av kontaktinformation till dig såsom namn, användarnamn och annan information du delar med dig av genom kommentarer, meddelanden eller annan interaktion.  

Ändamålet med denna behandling är att främja kommunikation och interaktion med våra kunder och intressenter.

Rättslig grund för denna behandling är vårt och eventuell tredje parts berättigade intresse av att marknadsföra och kommunicera vårt företag.

2.7 När du fysiskt besöker ett av våra kontor och/eller byggarbetsplats:

Vid fysiska besök på våra kontor och/eller byggarbetsplatser kan vi behandla personuppgifter som du tillhandahåller oss i syfte att säkerställa din identitet, hantera besöket samt för säkerhetsändamål. Det rör sig då i regel om att vi behandlar ditt namn och andra identitetsuppgifter såsom födelsedatum och – i förekommande fall – personnummer.  

Ändamålet med denna behandling är att tillhandahålla en säker och effektiv besöksupplevelse samt att uppfylla eventuella säkerhetskrav och följa tillämplig lagstiftning.

Rättslig grund för denna behandling är vårt liksom eventuell tredje parts berättigade intresse av att säkerställa ordning och säkerhet där vi bedriver vår verksamhet, alternativt att vi har en rättslig förpliktelse att genomföra en sådan registrering. Sistnämnda förpliktelse kan främst komma att gälla när du besöker någon av våra byggarbetsplatser.

2.8 När vi fullgör rättsliga förpliktelser:

I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som åläggs oss enligt tillämplig lagstiftning. De typer av personuppgifter som behandlas i dessa fall beror på de specifika rättsliga kraven som måste uppfyllas.

Ändamålet med denna behandling är att följa tillämpliga lagkrav och myndighetsbeslut.

Rättslig grund för denna behandling är att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

2.9 För att vi ska fastställa, göra gällande och/eller försvara rättsliga anspråk:

Vi kan behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande och/eller försvara rättsliga anspråk, till exempel vid tvister eller andra typer av juridiska förfaranden. Vi kan behandla följande typer av personuppgifter för att fastställa, göra gällande och/eller försvara rättsliga anspråk: Namn, kontaktinformation, relevant korrespondens och annan information som är nödvändig för att hantera de rättsliga ärendena. Vi kan inte utesluta att sådan behandling kommer medföra att vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter om dig, såsom facklig tillhörighet respektive hälsouppgifter. 

Ändamålet med denna behandling är att skydda våra eller andra parters rättigheter och intressen.

Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att fastställa, försvara eller fastställa våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden vid vår behandling av särskilda kategorier av personuppgifter är i så fall densamma.   

2.10 Vänligen observera – Veidekkes särskilda informationsskrifter

Vi vill uppmärksamma dig på att vi utöver Integritetspolicyn tagit fram särskilda informationsskrifter som mer utförligt rör hur vi hanterar vissa personkategoriers personuppgifter eller i vissa behandlingssituationer.

Om du exempelvis är leverantör för Veidekke kan du se mer information om vår personuppgiftshantering längst ner på sidan, där du via länk hittar särskilt framtagna policyer. Vi har även särskild information rörande vår drönaranvändning för fotografering, respektive vår visselblåsarkanal som du kan ha rätt att lämna rapport i under vissa förutsättningar.

Vi förbehåller oss rätten för att ta fram ytterligare informationsdokument om specifika behandlingsaktiviteter, men vi kommer då försöka informera dig särskilt om sådan behandling gäller dig. Du kan dock också hålla dig uppdaterad genom att besöka vår webbplats.

3. Lagringstid

De personuppgifter som vi redogjort för under avsnitt 2 kommer att behandlas och lagras av oss under den tidsperiod som krävs för att uppfylla de ändamål som angetts i avsnittet. Dina personuppgifter kommer därefter att anonymiseras eller raderas.

Vid fastställandet av den tidsperiod under vilken dina personuppgifter behöver lagras, kommer företaget att ta särskild hänsyn till lagstadgade krav, preskriptionstider, rekommendationer från myndigheter och branschpraxis.

4. Vilka andra aktörer kan vi komma att dela personuppgifterna med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika kategorier av mottagare för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Mottagare kan inkludera:

  • Personuppgiftsbiträden: Vi kan anlita externa företag eller organisationer som agerar som personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter på våra vägnar. Det kan vara IT-leverantörer, analysföretag, marknadsföringsbyråer eller e-postleverantörer.
  • Affärspartners: Vi kan dela vissa personuppgifter med våra affärspartners för att kunna tillhandahålla tjänster eller produkter till såsom samarbetspartners inom byggbranschen, underentreprenörer eller andra typer av leverantörer.
  • Externa rådgivare: I vissa fall kan vi behöva dela personuppgifter med juridiska rådgivare, revisorer eller andra professionella rådgivare för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Myndigheter och reglerande organ: Vid behov kan vi delge personuppgifter såsom till myndigheter eller andra former av offentliga instanser och/eller organ.

5. Överföring till andra länder

Veidekke brukar inte normalt sett överföra dina personuppgifter till ett annat land utanför EU eller EES.

Ibland kan det däremot vara nödvändigt att överföra personuppgifter till ett sådant land. Exempelvis om Veidekke i en viss situation använder molntjänster som är baserade utanför EU/EES.

Sådana överföringar till tredjeländer kommer dock alltid att utföras på ett säkert och lagligt sätt. Veidekke kommer inte att överföra dina personuppgifter till en extern part utanför EU eller EES utan att först ingå ett avtal eller säkerställa att landet är godkänt av Europeiska kommissionen.

I händelse av överföring till USA kontrollerar vi att organisationen i fråga är certifierad under EU-U.S. Data Privacy Framework (se Europeiska Kommissionens Beslut: C(2023) 4745, 10 juli 2023), vilket säkerställer en skyddsnivå som motsvarar den som följer av GDPR.

Alternativt kommer Veidekke att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats mellan oss som överför personuppgifter och det tredjeland som importerar uppgifterna. Dessa lämpliga skyddsåtgärder består vanligtvis av att vi ingår ett avtal med antingen kontraktsklausuler eller standardkontraktsklausuler som är bindande mellan oss och den tredjelandsimportören, i enlighet med relevanta bestämmelser i GDPR och andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser. En kopia av sådana standardkontraktsklausuler kan hittas här.

Veidekke kan också tillämpa en godkänd uppförandekod enligt artikel 40 i GDPR och de krav som anges i artikel 46.2 (e) i GDPR, eller använda en godkänd certifieringsmekanism enligt artikel 42 i GDPR i enlighet med kraven i artikel 46.2 (f) i GDPR.

I specifika situationer där varken ett adekvat beslut eller några av ovanstående lämpliga skyddsåtgärder är tillämpliga för en sådan överföring, kan Veidekke också genomföra en överföring av personuppgifter till ett tredjeland i enlighet med en tillämplig undantagsbestämmelse enligt artikel 49 i GDPR. Om sådana undantag används för en specifik överföring kan vi informera dig mer om detta separat.

Om du vill veta mer om kraven för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU eller EES med stöd av Europeiska kommissionens beslut om standardklausuler för överföring av personuppgifter till personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden etablerade i tredjeländer kan du läsa mer här.

6. Dina rättigheter

Veidekke ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi på din begäran eller på eget initiativ kan komma att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta Veidekke. Våra kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12.

6.1 Få tillgång till dina personuppgifter. 

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom en skriftligt undertecknad ansökan kan du har du rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Av registerutdraget kan även framgå var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

6.2 Kräva rättelse av dina personuppgifter. 

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

6.3 Kräva radering av dina personuppgifter. 

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

6.4 Kräva begränsning av behandling. 

Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Veidekke kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Veidekke har lämnat ut dina personuppgifter till.

6.5 Kräva dataportabilitet. 

Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

6.6 Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. 

Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om vår bedömning.

6.7 Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring från oss – se våra kontaktuppgifter nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Vänligen notera att vi i våra utskick inkluderar en avregistreringsfunktion varigenom du enkelt kan stoppa dessa utskick från oss.

6.8 Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till ansvarig tillsynsmyndighet, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten ansvarig tillsynsmyndighet och de har följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se, Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

7. Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Veidekke har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Det är viktigt för oss att din information är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera Integritetspolicyn för att säkerställa att den är aktuell och i linje med gällande lagar och regler. Dessa uppdateringar kan göras av olika skäl, till exempel för att återspegla förändringar i vår verksamhet, teknik, rättsliga krav eller för att förbättra ditt integritetsskydd.

När vi gör ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att vara medveten om eventuella ändringar och hur de kan påverka dig.

9. Kontaktuppgifter

För frågor om vår personuppgiftshantering är välkommen att nå oss via följande. 

Veidekke Entreprenad AB, org.nr. 556508-6583

 

Postadress:

Box 1503

172 29 Sundbyberg

Sverige

E-post:

dataskydd@veidekke.se