Etik och efterlevnad

Seriösa företag som Veidekke ska följa samhällets lagar och normer, branschstandarder och kundernas förväntningar.

Två personer skakar hand på en byggarbetsplats.

Våra värderingar och etiska riktlinjer är tillsammans grunden för vårt tankesätt och alla våra processer.

Ett sunt arbetsliv

All vår verksamhet bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Därför:

  • följer vi gällande lagar.
  • tolererar vi inte arbetslivskriminalitet.
  • bidrar vi till att bekämpa lagbrott genom ett organiserat arbetsliv.

Alla våra anställda har de rättigheter, löner och villkor som är i enlighet med lagen. Arbetslivskriminalitet, såsom svartarbete, barnarbete, tvångsarbete eller lönedumpning, ska inte heller förekomma i vår leverantörskedja.

Konkurrensrätt och anti-korruption

Efterlevnad av konkurrensrättsreglerna är viktiga för att samhället och branschen ska fungera.

Alla som agerar åt Veidekkes vägnar ska:

  • uppträda enligt konkurrensrättslagar och regler.
  • bidra till att vi konkurrerar lagligt, etiskt och i enlighet med våra egna värderingar.

Korruption är olagligt. Det undergräver social rättvisa och konkurrens på lika villkor. Dessutom utsätter det Veidekke för betydande juridiska, finansiella och varumärkesrisker. Vi tolererar inte korruption i någon form.

Läs mer om våra värderingar

Så säkerställer vi att lagar och regler efterlevs

Alla som är anställda på Veidekke har ett ansvar i att uppträda etiskt korrekt. Våra etiska riktlinjer anger de regler och ramar som ska hjälpa oss värdera rätt och ta etiskt riktiga val.

Internkontroll och verksamhetssystem

Det interna kontrollsystemet ska säkerställa att vi följer lagar och förordningar, och hjälpa oss att hantera eventuella överträdelser. Systemet inkluderar styrelsegodkända policyer, koncernkrav och kontinuerlig utbildning.

Vårt verksamhetssystem hjälper oss att följa beslut och krav från koncernen och bygga på Veidekkes gemensamma kultur och värderingar.

Grunden i Veidekkekulturen är att vara involverande med människan i fokus, där våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Internrevision

Koncernen genomför ISO-revisioner och bolagskontroller i dotterbolagen. Vi har också ett omfattande system för att hantera avvikelser. Arbetet utvärderas och förbättras löpande.

Visselblåsarkanal

Veidekkes visselblåsarkanal ska upptäcka och följa upp avvikelser från krav och regler, i enlighet med arbetsmiljölagen. Både våra anställda, anställda hos underleverantörer och allmänheten kan meddela via kanalen.

Så varslar du om missförhållanden

Leverantöruppföljning

Vi ställer krav på leverantörer som vi ingår avtal med. Vi har begränsat entreprenörskedjan till två led där leverantörerna har ansvar för att båda led i kedjan uppfyller Veidekkes krav. De ska även kunna dokumentera hur de uppfyller våra förväntningar. För vår del genomför vi löpande revisioner samt bolags- och arbetsplatskontroller för att kontrollera att kraven uppfylls.

Läs våra etiska riktlinjer

Kontakta oss