Veidekke kräver backkamera

Veidekke Anläggning inför krav på backkamera på alla maskiner och fordon över 7,5 ton på sina arbetsplatser. Kravet innebär att alla leverantörer ska ha backkamera på sina fordon senast 30/6 2016. Det nya kravet är utöver redan befintligt krav på akustisk backningssignal.

Veidekke kräver backkamera

Veidekke i Norge införde liknande krav i slutet på förra året och nu följer Veidekke Anläggning i Sverige efter. Antalet olyckor och tillbud med backande maskiner har dramatiskt ökat och i maj 2014 backades en anställd ihjäl i en tunnel på en av Veidekkes arbetsplatser i Norge.

-Vi jobbar i en bransch som haft för många oönskade händelser med backande anläggningsmaskiner. Backkamera är ett billigt hjälpmedel när det gäller att rädda liv och öka säkerhet, säger Per Brinck, affärsområdeschef för Veidekke Anläggning.

För Veidekke finns det fyra riskområden som sticker ut mer än andra och kommer att få ett ökat fokus framöver. Det är fall från höjd, fallande föremål, kläm/fång-olyckor och stora fordon.

-Vi har i år tagit fram ett HMS-årshjul för att tydliggöra och visualisera vårtfokus påförbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM ). De ämnena vi har valt till årshjulet baserar sig både på de skador och händelser som sker oftast och på de skador och händelser som är allvarligast i vår verksamhet. Genomgången av aktuellt riskområde görs på ett involveringsmöte* där även våra UE deltar. Alla får chansen att bidra med kunskap och engagemang och ansvarstagandet ökar, säger Kathrine Larsson Andrén HMS-chef Veidekke Anläggning.

Veidekke Anläggning är en av de första stora anläggningsföretagen som inför krav på backkamera, och vi hoppas att resten av branschen följer efter.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Brinck, affärsområdeschef Veidekke Anläggning, tel. +46 706000581

Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef Veidekke Anläggning, tel. +46 703558930

* Involveringsmötet är en viktig del av Involvering eftersom det är här alla på projektet ges möjlighet att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Involveringsmötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet – inte bara en som tänker planering, utan alla medverkar. Arbetssättet medför ett ökat engagemang, eftersom individerna får vara med och fatta besluten, vilket i sin tur leder till bättre resultat och säkrare arbetsplatser. Med god planering, gemensamma mål, delad kunskap och ömsesidig respekt skapar vi förutsättningar före en effektiv och säker produktion.

Titel Filtyp
pfikrwgswfj814ngwrhd jpg