Veidekke uppmärksammas för sitt involverande arbetssätt

Veidekke har vid flera tillfällen varit ett naturligt val av entreprenör på grund av sitt involverande arbetssätt. Arbetssättet är Lean-inspirerat och innehåller tre bärande delar: att bygga team med gemensamma mål, VDC med ICE-möten och involverande planering. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Veidekke uppmärksammas för sitt involverande arbetssätt

Veidekke har vid flera tillfällen varit ett naturligt val av entreprenör på grund av sitt involverande arbetssätt. Arbetssättet är Lean-inspirerat och innehåller tre bärande delar. Den ena är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal för ökat engagemang och delaktighet. Den andra är VDC med ICE-möte, som hjälper till att nå målet på snabbast möjliga sätt. Den tredje delen handlar om involverande planering, som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Veidekke var nominerat till Lean-priset 2014, som delats sedan 2010 ut av tidningen Byggindustrin och föreningen Lean Forum Bygg.

- Inom Veidekke jobbar vi aktivt med vårt involverande arbetssätt. Något som uppskattas av både kunder, UE och våra egna medarbetare. Genom arbetssättet skapar vi mer värde i våra projekt, säger Emile Hamon, ansvarig för Veidekkes involveringsarbete. 

Veidekkes involverande arbetssätt skapar sänkta kostnader, bättre kvalitet och funktionalitet för kunden, samt högre effektivitet och säkerhet för alla aktörer i projektet. Det handlar om att alla ska få chansen att påverka sin egen arbetssituation och bidra med kunskap och erfarenhet. Detta leder till ett ökat engagemang och ansvarstagande som gör att vi tillsammans uppnår ett värdeskapande samspel.

-Det kännsjättekul och inspirerande att se hur vår satsning på kompetens och ny teknik uppmärksammas också utanför vårt företag. Vi har systematiskt och under flera år arbetat med involvering i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning. Ett stort tack och grattis till alla som varit delaktiga i att vi nominerats. Bara nomineringen är en slags vinst, säger Per-Ingemar Persson, koncerndirektör i Veidekke.

Några viktiga ingredienser i Veidekkes involveringsarbete:

Lean-inspirerat verksamhetssystem

På Veidekke löper involveringsarbetet som en röd tråd genom hela värdekedjan från marknad till garanti. På varje rutin finns en förbättringsknapp. Det är ett webbsystem som leder till ett formulär där man kan fylla i hur något skulle kunna göras på ett bättre sätt. Alla medarbetare kan på så sätt vara med och bidra till förbättringar i processen. Liknande system finns för att rapportera avvikelser löpande under projekten.

Startmöte - Teamskapande

Startmötet går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av olika människor med både styrkor och svagheter och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på olikheterna och få en förståelse av varandras olika beteendestilar.

ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar

En viktig del inom VDC är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Veckomöte – involvering av alla som bygger

Veckomötet är en viktig del av involvering eftersom det är här alla medarbetare på projektet ges möjligheten till att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Veckomötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet – inte bara en som tänker planering, utan alla medverkar.

Involverande planering- för att minska spill

Involverande planering (IP) innebär att alla involverade i projektet systematiskt involveras i planeringsarbetet. IP skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och är med och påverkar. IP syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, samt att minska antalet skador och olyckor.

Visualisering (Mål och delmål; planering; knäckfrågor; ekonomi; HMS)

Genom visualisering av frågor och beslut blir det tydligare vem som äger frågan och om frågan har blivit besvarad. Vi minskar risken för att frågor faller mellan stolarna. På involveringstavlan kan alla involverade i projektet tydligt se mål, delmål, planering i olika faser, knäckfrågor, ekonomi och HMS.

Ständiga förbättringar - erfarenhetsåterföring

På erfarenhetsåterföringsmötet fångas erfarenheter från projektet upp, så att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera och diskutera både bra och dåliga erfarenheter från projektet. Nyckeltal och erfarenheter fungerar som input till framtida projekt.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Emile Hamon, ansvarig för Veidekkes involveringsarbete, tel +46 76 805 86 45

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 uvwfuc0lsjwxonvkteeg png