header

Integritetspolicy – Drönaranvändning med kamera

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) innehåller information om Veidekke Entreprenad AB:s, org.nr. 556508-6583 (”Veidekke”), eventuella personuppgiftsbehandling när Veidekke använder drönare med kamerafunktion ("Drönarflygningar”). Integritetspolicyn riktar sig därför specifikt till de personer som kan komma att vara identifierbara genom att de syns på det bildmaterial som Drönarflygningarna resulterar i.

Senast uppdaterad 9 september 2022

Personuppgiftsansvarig

Veidekke är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid Drönarflygningarna.

Frågor eller begäran om utövande av rättigheter kan skickas till Veidekkes dataskyddsombud genom e-postmeddelande till dataskydd@veidekke.se.

Varför använder Veidekke drönare med kamera?

Drönarflygningarna görs aldrig för att bevaka personer, övervaka personer, mäta arbetsprestation eller liknande. Det finns alltså inte något direkt syftet att samla in film eller foto på personer som rör sig på byggarbetsplatsen. Vid det fåtal tillfällen som personuppgifter samlas in, sker det genom en ”bifångst”, när drönaren syftar till att fotografera eller filma i enlighet med de nedan angivna ändamålen samtidigt som människor befinner sig inom kamerans upptagningsområde.

Ändamålen med drönaranvändning med kamera är följande:

 • Drönarscanning för framtagning av ortofoto och markmodeller.
 • Drönarscanning för framtagande av 3D modeller för visualisering.
 • Översiktsfoton och till viss del film, för dokumentation av projekt både före, under och efter genomfört projekt.
 • Foto och film för att skapa interna filmer, t.ex. utbildningsfilmer.
 • Foto och film för marknadsföring, ofta beställt utav våra kunder/beställare.
 • Inspektioner, t.ex. utav fasader.

Laglig grund för drönaranvändning

Som laglig grund stödjer sig Veidekke på en s.k. intresseavvägning. Veidekke har bedömt att Veidekkes, liksom eventuella tredje parters (såsom Veidekkes kunder och/eller samarbetspartners), berättigade intresse av att genomföra Drönarflygningarna väger tyngre än de personer vars personuppgifter kan komma att behandlas. Veidekke har dock vidtagit försiktighetsåtgärder för att värna om den personliga integriteten. Veidekke bedömer att drönaranvändning med kamera är nödvändig eftersom användningen medför flera fördelar för Veidekke, däribland följande:

 • Stor tidsvinst vid exempelvis inmätning av markytor, eftersom stora ytor kan mätas på avsevärt kortare tid och med högre detaljrikedom, än vad som hade varit möjligt för hand.
 • Kvalitetsmässig nytta genom kontinuerlig dokumentation av byggprojektets utveckling. Dokumentationen används som diskussionsunderlag, nulägesöversikt, samt som bevisunderlag i händelse av framtida tvistemål eller garantiärende.
 • Inspektioner med hjälp av drönare medför stora säkerhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska fördelar då alternativ såsom liftar, ställningar m.m. kan undvikas. Därigenom kan till exempel risken för att personal faller från hög höjd undvikas.
 • Framtagande av attraktivt marknadsföringsmaterial.
 • Kompetensutveckling hos medarbetare genom utbildningsfilmer.

Var använder Veidekke drönare med kamera?

Fotografering och videoinspelning ska huvudsakligen ske på avgränsade byggarbetsplatser dit allmänheten inte äger tillträde. Fotografering och videoinspelning på platser där allmänheten har tillträde ska i så lång utsträckning som möjligt undvikas. Om översiktsfotografering eller översiktsfilmning sker på en byggarbetsplats i tätbebyggda miljöer kan det förekomma att platser där allmänheten har tillträde syns i utkanterna av kamerans upptagningsområde. I sådant fall ska fotograferingen eller videoinspelningen ske på ett sådant avstånd att personer som förekommer på bild eller film inte kan identifieras, för att i möjligaste mån förhindra att Drönarflygningarna medför att personuppgifter behandlas.

När använder Veidekke drönare med kamera?

Fotografering och videoinspelning i samband med drönaranvändning där personuppgifter riskerar att samlas in ska i största möjliga mån förläggas på tidpunkter då så få människor som möjligt befinner sig inom kamerans upptagningsområde.

Vem flyger drönaren?

Drönarna styrs av certifierade fjärrpiloter. På varje byggarbetsplats ska det tydligt framgår vem som är fjärrpilot, t.ex. genom att personen bär en särskild väst eller annat signalement. Som utgångspunkt är fjärrpiloterna anställda av Veidekke. Veidekke kan dock komma att anlita konsulter för denna uppgift vid behov.

Vilken typ av drönare använder Veidekke?

För att uppnå de ovan nämnda ändamålen, är drönarna utrustade med kameror som kan ta fotografier, spela in film och utföra 3D-scanning.

Vad gäller vid fotografering och filmning?

Fotografering ska inte påbörjas, och videoinspelning ska inte slås på, förrän drönaren har lyft till den höjden som är avsedd för att ta själva fotot eller spela in videon. På så sätt undviks onödig personuppgiftsinsamling genom foto och film på låg höjd.

Fjärrpiloten rekommenderas beakta följande avstånd vid fotografering och videoinspelning, så fort fjärrpiloten kan konstatera att en människa syns, eller riskerar att synas inom kamerans upptagningsområde:

 1. Vid scanning är det rekommenderade avståndet minst 20 meter över människor, dock inte närmare inscanningssobjektet än nödvändigt.
 2. Vid fotografering är det rekommenderade avståndet minst 20 meter från människor, dock inte närmare fotoobjektet än nödvändigt.
 3. Vid detaljfotografering, av t.ex. fasad eller bjälklag under byggnation, är det rekommenderade avståndet cirka 10 – 15 meter. Vid denna typ av fotografering ska fjärrpiloten i största möjliga utsträckning undgå att fånga direkt identifierbara personer på bild.
 4. Vid fotografering i samband med inspektioner, är det rekommenderade avståndet cirka 3 – 4 meter från objektet som inspekteras. Vid denna typ av fotografering ska fjärrpiloten i största möjliga utsträckning undgå att fånga direkt identifierbara personer på bild.

Vad händer om jag kan identifieras på bild?

Veidekke bedömer att du kan identifieras på bild om ditt ansikte fångas på foto eller film från ett avstånd om 20 meter eller närmare från drönarkameran. Bedömningen är gjord utifrån avståndstester som Veidekke genomfört.
Ifall ditt ansikte inte syns på bild, till exempel om är vänd med ryggen emot drönaren, får drönarens fjärrpilot i varje enskilt fall avgöra om du kan identifieras eller inte.

Samtliga fotografier och filmer vilka fångar upp identifierbara personer raderas omgående för det fall fotografiet eller filmen inte kan användas för någon av de ovan angivna ändamålen.

Fotografier eller filmer som ska användas för någon av de ovan angivna ändamålen, och som innehåller direkt identifierbara personer (ansikten), ska beskäras, klippas, blurras, eller redigeras på annat sätt, medförandes att personerna inte längre är identifierbara (anonymisering). Fotografier eller filmer som fångar upp direkt identifierbara personer på bild får inte behandlas vidare på något sätt förrän de genomgått anonymisering.

Hur länge lagras fotografierna eller filmerna där mitt ansikte syns?

Fotografierna eller filmerna ska raderas eller anonymiseras omgående. Med omgående menar vi så snart fjärrpiloten har möjlighet, vilket ofta är då bilderna överförs från drönaren till pilotens dator. Under denna tid lagras fotografierna och filmerna på drönarens minneskort, för att sedan överföras till fjärrpilotens egen dator, eller till molntjänsten Microsoft Sharepoint.

Vad kan jag tänka på?

Du uppmanas att undvika att vinka till drönaren, vända ansiktet mot drönaren eller på annat sätt göra dig identifierbar för drönaren. Fortsätt med andra ord bara att arbeta som vanligt. På så sätt slipper vi lägga tid på att anonymisera bilder innehållandes ansikten. Tack för förståelsen!

Vem är mottagare av personuppgifterna?

Fjärrpiloterna hanterar fotografierna och filmerna som samlas in. Därefter raderas onödiga bilder och filmer. På nödvändiga bilder och filmer, alltså sådana som Veidekke bedömer att de kan ha användning för utifrån ändamålen, så anonymiseras ansikten på identifierbara personer. Först efter anonymisering har genomförts lämnas fotografierna eller filmerna vidare till annan än fjärrpiloten.

Vad har jag för rättigheter?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi samlar in av dig. Om du till exempel är orolig över ifall ditt ansikte syns på ett foto eller en film, kan du be om att få titta på fotot/filmen för att själv bedöma detta.

Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter vi samlar in av dig. Om Veidekke till exempel felaktigt tror att du har fångats på bild eller film, men det visar sig vara någon annan person, har du rätt att begära att denna felaktiga uppgift rättats.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter vi samlar in av dig, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Veidekke kan dock inte garantera att dina personuppgifter raderas i varje enskilt fall. Ibland kan finnas starka skäl som medför att Veidekke behöver behålla personuppgifterna, till exempel fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära begränsning av vidare behandling av personuppgifter som vi samlar in av dig. Det betyder att Veidekke inte får använda fotot eller filmen där dina personuppgifter finns med. Tänk på att detta inte hindrar Veidekke från att fortsätta använda fotot eller filmen, om du klipps ut ur fotot eller filmen, och/eller retuscheras bort ur fotot eller filmen.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi samlar in av dig.

Du har rätt till dataportabilitet av de personuppgifter vi samlar in av dig. Detta betyder att du har rätt att få ut få ut de personuppgifter som vi samlar in i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Samtliga av de ovan nämnda rättigheterna kan utövas genom att du kontaktar Veidekkes dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@veidekke.se.

Du har rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan lämna ett klagomål genom att följa instruktionerna på Integritetsskyddsmyndigheten webbsida.