Bolagsordning

Veidekkes bolagsordning är en uppsättning obligatoriska regler som vi på företaget måste följa.

Bolagsordningen gäller från och med den 16 december 2019.

§1 Företag/bolaget 

Företagets namn är Veidekke ASA. Företaget är ett aktiebolag. Bolagets syfte är entreprenörs- och fastighetsutvecklingsverksamhet, samt annan ekonomisk verksamhet med koppling till ovannämnda. Verksamheten kan utövas av bolaget självt, av dotterbolag hemma och utomlands eller genom deltagande i andra bolag eller i samarbete med arbete.

§2 Företagskontor

Företagets affärskontor ligger i Oslo.

§3 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital är 67 478 133,50 kr fördelat på 134 956 267 aktier med ett nominellt värde på 0,50 kr per registrerad aktie.

Bolagets aktier ska vara registrerade hos Verdipapirsentralen.

§4 Aktie en röst

På bolagsstämman ger varje aktie en röst.

§5 Styrelsen

Bolagets styrelse ska ha mellan 8 och 10 ledamöter. Upp till 7 ledamöter och eventuella suppleanter väljs av bolagsstämman. Upp till 3 ledamöter och suppleanter för dessa väljs av och bland de anställda enligt bestämmelser som har fastställts i enlighet med den allmänna lagen om arbetstagares representation i styrelsen för publika aktiebolag. Valperioden är 1 år. Styrelsen väljer själv sin ordförande.

§6 Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter. Bolagsstämman väljer valberedningens ordförande och övriga ledamöter och fastställer ersättningen till ledamöterna.

Valperioden är 1 år. Valberedningen föreslår val av ledamöter till valberedningen för bolagsstämman. Den föreslagna kandidaten bör vara aktieägare eller aktieägarrepresentant. Förslag till ny valberedning ska vara sådant att majoriteten av den nya valberedningen är oberoende av styrelsen och företagets ledande personal.

Valberedningen kan inte föreslå VD eller andra med ledande befattningar i bolaget som ledamot i valberedningen. Styrelsen föreslår arvoden till valberedningens ledamöter till bolagsstämman. Valberedningen ska föreslå val av och arvoden till styrelseledamöter till bolagsstämman. Valberedningens förslag ska motiveras.

§7 Bolagets signatur

Bolagets signatur innehas gemensamt av två styrelseledamöter eller en ledamot tillsammans med koncernchefen.

§8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls varje år innan den sista maj på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker skriftligen minst 21 dagar i förväg. En dagordning ska bifogas kallelsen.

Styrelsen kan besluta att dokument som gäller frågor som ska behandlas på bolagsstämman, och som görs tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, inte ska skickas ut till aktieägarna. Detta gäller även dokument som enligt lag ska inkluderas i eller bifogas kallelsen till bolagsstämman.

En aktieägare kan dock begära att få dokument som gäller frågor som ska behandlas på bolagsstämman skickade till sig. Aktieägare eller befullmäktigade för dessa som önskar närvara och rösta på bolagsstämman måste anmäla detta till bolaget inom den tidsfrist som anges i kallelsen. Fristen får inte gå ut tidigare än fem dagar före bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma ska

  • Godkänna årsredovisningen och årsbokslutet, inklusive användning av överskott eller täckning av underskott, samt besluta om utdelning.
  • Välja ledamöter till valberedningen.
  • Besluta om antal styrelseledamöter, välja de styrelseledamöter som enligt lag inte ska väljas av de anställda samt eventuella suppleanter till de aktieägarvalda styrelseledamöterna.
  • Behandla styrelsens förklaring om fastställande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

§9 Aktiebolagslagen

I den mån det inte har beslutats om några avvikande bestämmelser i denna bolagsordning gäller reglerna i aktiebolagslagen.

Oslo den 16 december 2019

Kontakta oss