Generalförsamling

Bolagsstämman är Veidekkes högsta beslutande organ. Årsstämman hålls i maj.

Kallelse

Kallelse till årsstämman ska ske med minst 3 veckors skriftlig förvarning. En dagordning ska bifogas kallelsen. Närvarande på bolagsstämman är styrelsen, ledningen och revisorn.  Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman och rösta måste meddela detta inom den tidsfrist som anges på kallelsen.

Dagordning

Vid bolagsstämman presenterar styrelsen aktiviteter och resultat från året som har gått för aktieägarna. Aktieägarna väljer ledamöter till koncernens styrelse och valberedningen för året som kommer. De fastställer dessutom ersättningar till styrelsen, valberedningen och Veidekkes revisor.  

Bolagsstämmans uppgifter

Bolagsstämmans uppgifter är att:

  • godkänna årsredovisningen och årsbokslutet, inklusive användning av överskott eller täckning av underskott
  • besluta om utdelning
  • välja ledamöter till valberedningen
  • besluta om antal styrelseledamöter
  • välja de styrelseledamöter och suppleanter som enligt lag inte ska väljas av de anställda
  • behandla styrelsens förklaring om fastställande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Ledarlönsförklaring

Se ledarlönsförklaringen för 2021 (norska)

Kontakta oss