Osäkerhetsstyrning och intern kontroll

I en projektorganisation som Veidekke är det värderingen av projekten som medför störst risk. Vi håller löpande ett öga på riskexponeringen i projektportföljen och alla projekt rapporterar regelbundet lönsamhet, likviditet, risk, skador, frånvaro och miljö. Våra ledningssystem har riktlinjer för osäkerhetsstyrning för offerter, anbud och projektgenomförande.

Koncernens finanspolicy ger riktlinjer för hur ekonomi och verksamhet i företagen ska hanteras. Policyn är avsedd att begränsa den finansiella risken och hjälpa oss att utnyttja våra ekonomiska resurser på bästa sätt.

Klimatförändringar och klimatpolitik förändrar samhället och ekonomin vilket medför både fysisk risk, ansvarsrisk och ekonomisk risk för Veidekke. Vi har kartlagt risker och möjligheter till följd av klimatförändringar. Detta arbete, vilket sker löpande, ger underlag till att bedöma risker och planera Veidekkes fortsatta vägval.

Ekonomisk och strategisk planering äger rum enligt en årlig plan med fasta tidsfrister och löpande uppföljning av verksamheterna. Veidekke förvaltas enligt finansiella mål för vinstmarginal, avkastning på kapital och kapitalstruktur, som i sin tur har delats upp på verksamhetsnivå.

Redovisningen sker i enlighet med gällande IFRS-regelverk. Redovisningsinformationen kontrolleras på flera nivåer i organisationen och externrevision utför utökad kontroll på projektnivå.

Alla som representerar Veidekke har ansvar för att uppträda i enlighet med våra värderingar och etiska riktlinjer. De sätter ramarna för hur vi ska agera som individer och företag när det gäller bland annat antikorruption, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, yttre miljö, social dumpning och marknadsbeteende. Vi har regler för rapportering av tjänstefel och rutiner har upprättats för såväl visselblåsning som extern informationslämning.

Kontakta oss