2014 - Stark tillväxt i volym och resultat

Veidekke i Sverige, resultat för 2014

2014 - Stark tillväxt i volym och resultat

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för 2014 i korthet:

  • Omsättning: 6 420 MSEK (4 281 MSEK)
  • Resultat: 128,8 MSEK (68,8 MSEK)
  • Orderstock: 4 315 MSEK (4 489 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 798 st. varav Veidekkes andel 750 st.

  Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 4 en omsättning på 1 463 MSEK (1 186 MSEK). Resultatet blev 8,9 MSEK (10,3 MSEK). Sammantaget ökade omsättningen i Q 4 med 23 procent jämfört med föregående år. Byggverksamheten står för ökningen och relateras huvudsakligen till förvärvet av Arcona.

  Under kvartal 4 noterades följande nya uppdrag: Torgvågen, kommersiella lokaler åt Axfast, kontraktssumma 230 MSEK, Lomma Läge, bostäder åt Veidekke Bostad, 106 MSEK samt Tegelbruket, bostäder åt CA Fastigheter, 79 MSEK.

  För helåret 2014 redovisar därmed entreprenadverksamheten en omsättning på 5 231 MSEK (3 873 MSEK 2013) och ett resultat på 20,8 MSEK (12,6 MSEK). Det svaga resultatet relateras till omställningsåtgärder inom byggverksamheten i Stockholm, en avvaktande anläggningsmarknad i Stockholmsregionen till följd av politiska beslut samt en synnerligen svag marknad för Tunnel & Bergrum. Omställningsarbetet inom både byggverksamheten och underjordsverksamheten är nu på plats samtidigt som marknaden ser stark ut.

  Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under Q 4 med mycket bra försäljning av bostäder. Den starka inflyttningen till storstadsregioner bedöms ge fortsatt stöd men förutsätter att hushållen kan finansiera sina bostadsköp. I pågående projekt är efterfrågan god men i ännu ej startade projekt, på svagare delmarknader, noteras fortsatt tröghet i försäljningen, något som sannolikt kommer att bestå.

  I kvartal 4 såldes 106 bostäder (Veidekkes andel 104 st.) att jämföras med 101 st. samma period 2013. Ackumulerat per december 2014 har 536 bostäder sålts, varav Veidekkes andel utgjorde 524 st. Motsvarande tal föregående år var 440 st. respektive 386 st. Vid utgången av perioden hade Veidekke 798 bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 750 st.)

  Resultatet för kvartalet uppgår till 33,8 MSEK (38,7 MSEK). Rullande för 12 månader innebär det en avkastning på sysselsatt kapital på 12,9 procent (6,3 %).

  Helårsresultatet 2014 för Veidekke Bostad blev 115,8 MSEK att jämföra med 61,8 MSEK föregående år.

  Säljgraden i pågående produktion uppgår till 90 procent. Under årets första 12 månader igångsattes totalt 7 st. nya bostadsprojekt, varav 2 st. i Region Stockholm, 2 st. i Region Väst och 3 st. i Region Skåne, med totalt 394 st. bostäder

  Vid utgången av året innehöll "tomtbanken" ca 7 000 enheter. Detta innebär att markreserven ligger på samma nivå som vid ingången av året.

  I slutet på 2014 erhöll Veidekke Entreprenad uppdraget att bygga SEB´s nya kontor i Stockholm med Fabege som byggherre. Slutligt avrop av själva genomförandet beräknas ske under Q1 eller Q2 2015 vilket innebär att ordern bokas 2015.

  För mer information:

  Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

  Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

  Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

  Datum Titel Filtyp
  0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg