header

Efterlängtat av Boråsarna

Förbifart Sjöbo, som första gången var inplanerad 1942, är nu klar och leder trafiken på riksväg 42 förbi stadsdelen Sjöbo i Borås. Den nya leden minskar trafikstörningar men den avgörande vinsten är säkerheten.

Förbifart Sjöbo

Veidekke har på uppdrag av Borås Stad byggt en 3,5 kilometer lång väg bestående av fem broar och fyra cirkulationsplatser. För att förbättra säkerheten har det även byggts en 1,5 kilometer gång- och cykelväg och övergångställena för gångtrafikanter över järnvägen har byggts bort. Ett bullerplank har uppförts för att minska störningen för omkringliggande bostäder och djurpark. Sjöbo har blivit en tryggare och trivsammare plats för människor att bo i.

Från Borås Stads sida är vi mycket nöjda med att detta blivit ett så lyckat projekt, både för våra kommuninvånare och för alla inblandade parter under byggprocessen. Vi har haft ett öppet och involverande arbetssätt och om vi har känt att vi har haft olika uppfattningar, så har vi tillsammans fokuserat på att snabbt hitta lösningar. Vi har ständigt haft för ögonen vilket mål vi har med entreprenaden – att vi båda vill tjäna tid och pengar, istället för att gräva ner oss i skyttegravarna. Det har präglat hela organisationen för projektet, säger Michael Dahlander, ombud Borås Stad.

-Förbifart Sjöbo är ett mycket lyckat projekt där vi haft en väl fungerande dialog med Borås Stad. Borås Stad har under hela projektet varit lösningsorienterade, involverande i processen och snabbt svarat på frågor som uppstått under resans gång. Projektteamet satte tidigt upp gemensamma mål som alla involverade aktörer kände till och arbetade mot. Tack vare ett öppet klimat och ett involverande arbetssätt, där allas kunskap tillvaratagits, har vi kunnat minska risken för olyckor, skapa ett bättre flöde i processen och levererat hög kvalitet i tid, Per-Åke Asplund, arbetschef Veidekke Anläggning.

Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på drygt 109 miljoner kronor.

För mer information om projektet, vänligen kontakta

Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 43

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 19

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 44

Titel Filtyp
chq6yucmghiaf9nv2o8g jpg
theuipmtsbaxyv1lkvwv jpg
xcsxnmefeayzr39ylzo4 jpg