Fasadteknik utreds

Veidekke har beslutat att genomföra en grundlig kontroll för att säkerställa att fukt inte trängt in i hus med en kritiserad fasadkonstruktion. Tillsvidare har också den aktuella konstruktionen stoppats i samtliga projekt som ännu inte påbörjats.

Under slutet av maj rapporterade olika medier om risk för fuktskador i ytterväggar med så kallad "enskiktskonstruktion". Tekniken, som är väl beprövad och funnits på marknaden i mer än 25 år, innebär att puts läggs på en tät ytterväggskonstruktion, utan ventilerande mellanlager. Eftersom tekniken är väl etablerad har hus med flera tiotusentals lägenheter över hela landet byggts med denna teknik.

Veidekke har, i likhet med andra företag, erfarenhet av den aktuella fasadkonstruktionen. Den ger ett vackert och mycket stadsmässigt fasaduttryck och har därför varit populär hos såväl byggare, planmyndigheter som bostadsköpare.

Veidekke kan i dagsläget inte rapportera om några problem med konstruktionen i de projekt som vi för närvarande driver eller som tidigare överlämnats till sina bostadsrättsföreningar. För närvarande finns således ingen anledning att misstänka att det skulle föreligga problem med fuktinträngning som medför skador på husets konstruktion eller risker för den enskildes hälsa. Men rapporter om tekniska brister och risker för fukt måste alltid tas på största allvar. Om det finns problem med en konstruktion måste givetvis åtgärder vidtas. Med anledning av detta har Veidekke Sverige AB fattat följande beslut:

Projekt som byggts av Veidekke Bostad för bostadsrättsföreningar

I de projekt som redan överlämnats till sina bostadsrättsföreningar genomförs efter sommaren en omfattande mätning på varje fastighet för att säkerställa att fukt inte har trängt in i fasaden. Det handlar totalt sett om knappt ett tiotal projekt. Mätningen kommer att genomföras av ett oberoende företag med expertkompetens inom området och all fakta kommer att redovisas parallellt till såväl Veidekke som den berörda bostadsrättsföreningen.

Vidare har Veidekke beslutat att tillsvidare stoppa användningen av den aktuella tekniken i hus där produktionen ännu inte påbörjats. Beslutet berör sex aktuella projekt i Stockholmsområdet.

I två projekt, där arbetet med den aktuella fasadkonstruktionen pågår, kommer pågående leveranser att avbrytas, alternativt modifieras med annan beprövad teknik. Även här kommer information att lämnas till bostadsrättsföreningarna och köparna i de enskilda projekten.

Från Veidekkes sida vill vi understryka att dessa åtgärder inte ska betraktas som en bekräftelse på att det uppstått problem med fasader av den aktuella konstruktionen. Larm om risk för fuktinträngning måste emellertid tas på största allvar. I avvaktan på fördjupade analyser har vi därför valt att agera med utgångspunkt från "försiktighetsprincipen".

Projekt som byggs av Veidekkes entreprenadbolag för externa kunder och fastighetsägare
Veidekke har endast ett fåtal pågående projekt som bedrivs med den aktuella tekniken. I dessa fall kommer Veidekke att ta kontakt med berörda kunder för att diskutera behov av åtgärder och tekniska modifieringar.


Kontaktpersoner:

Lennart Weiss, Informationschef, Veidekke Sverige AB, tfn 08-635 61 89
Sylvianne Bergman, Informatör, Veidekke Sverige AB, tfn 08-635 61 11
Johnny Kellner, Utvecklings- och Miljöansvarig, Veidekke Bostad AB, tfn 08-635 61 04