Hög efterfrågan på bostäder men avvaktande entreprenadmarknad

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2014, Q 3

Hög efterfrågan på bostäder men avvaktande entreprenadmarknad

Veidekkes resultat i Sverige för Q 3, i korthet:

  • Omsättning: 1 336 MSEK (944 MSEK)
  • Resultat: 31,7 MSEK (26,3 MSEK)
  • Orderstock: 4 654 MSEK (4 489 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 782 st. varav Veidekkes andel 733 st.

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 3 en omsättning på 1 216 MSEK (873 MSEK). Resultatet blev 15,7 MSEK (23,0 MSEK). Sammantaget ökade omsättningen i Q 3 med 39 procent jämfört med föregående år. För ökningen svarar i huvudsak förvärvet av Arcona.

Utbudet på anläggningsmarknaden är tillfredsställande men domineras av små projekt. Totalt under året har marknaden utvecklats svagare än förväntat. De nyligen viserade förskjutningarna av flera stora infrastrukturprojekt, fr a Förbifart Stockholm gör marknaden osäker, inte minst för Tunnel & bergrum som just nu har en extremt svag marknad och ett negativt resultat. Övriga delar av anläggningsverksamheten redovisar god resultatutveckling.

Husbyggnadsverksamheten möter successivt en allt starkare marknad, både när det gäller bostäder och kommersiella projekt. Inom Bygg Stockholm är lönsamheten inte på förväntad nivå men de åtgärder som vidtagits börjar ge effekt och kommer att få ett ännu större genomslag 2015. Arcona, som förvärvades i januari 2014, visar en bra utveckling liksom husbyggnadsverksamheten i Skåne och Göteborg.

Orderingången för den samlade entreprenadverksamheten i kvartalet var 930 MSEK. De största projekten som kontrakterades under perioden var Kvarnbergsplan i Stockholm för Veidekke Bostad, 192 mkr SEK, Lussebäcken i Helsingborg, bostäder för Riksbyggen, 102 mkr SEK, samt Furutorpsparken, studentboende för Helsingsborgshem, 88 mkr SEK. Vid utgången av perioden hade entreprenadverksamheten i Sverige en orderreserv på 4,7 MDR SEK jämfört med 3,3 MDR SEK föregående år.

Efter rapportperioden kontrakterades uppförandet av kv. Pyramiden för Fabege som med sina 90 000 kvm BTA därmed blir Sveriges största kontorsbygge de senaste 30 åren. Projektet är det tredje som vunnits genom det nära samarbete som etablerats mellan Arcona (sedan årsskiftet helägt dotterbolag) samt Veidekke Bygg Stockholm.

Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under kvartal 3 med ökad försäljning. Den starka inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med låga räntor och stort politiskt fokus på bostadsbyggande bedöms bestå och gynna efterfrågan. Viss osäkerhet knyts emellertid till pågående debatten om amorteringskrav samt andra åtgärder med syfte att begränsa hushållens upplåning, något som kan dämpa efterfrågan framåt.

I kvartal 3 såldes 204 bostäder att jämföras med 80 st. samma period 2013. Försäljningen rullande 12 månader är 591 enheter (396 st, 2013) Vid utgången av perioden hade Veidekke 782 bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 733 st.) fördelat på 13 projekt varav 7 st. region Mälardalen, 2 st. i Region Skåne samt 4 st. i region Väst.

Resultatet för perioden är 17,9 MSEK (4,4 MSEK). Rullande för 12 månader innebär det en avkastning på sysselsatt kapital på 12,8 procent (3,8 %). En betydande del av försäljningen har skett i projekt som ännu inte byggstartats vilket kommer att generera en högre aktivitet de kommande kvartalen.

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 88 procent. Under kvartalet igångsattes totalt 1 nytt bostadsprojekt, i Region Mälardalen. Vid utgången av kvartalet innehöll projektbanken ca 7 000 enheter fördelat på ett drygt hundratal projekt.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg