Klimatförändringar försämrar vattenkvalitén för 1,5 miljoner Stockholmare

Idag är Mälaren en vattentäkt för mer än 2 miljoner människor varav ca 1,5 miljoner bor i Storstockholmsområdet. Klimatförändringarna kommer försämra Mälarens vattenkvalitét, skapa fler förorenade vattentäkter samt ökad risk för vattenburen smitta. Byggsektorn, som idag står för mest koldioxidutsläpp efter transportsektorn måste ta sitt ansvar för regionens långsiktiga vattenförsörjning.

Idag är Mälaren en vattentäkt för mer än 2 miljoner människor varav ca 1,5 miljoner bor i Storstockholmsområdet. Klimatförändringarna kommer försämra Mälarens vattenkvalité, skapa fler förorenade vattentäkter samt ökad risk för vattenburen smitta. Byggsektorn, som idag står för mest koldioxidutsläpp efter transportsektorn, och kommunerna måste ta sitt klimatansvar för Mälarregionens långsiktiga vattenförsörjning. Det konstaterades idag på Veidekkes och Nynäshamns seminarium om hur klimatförändringarna kommer att påverka Mälardalsregionen och Stockholm.

  • - I och med klimatförändringarna kommer medelnederbörden under vinterhalvåren att öka med 30 - 60 procent och under sommarhalvåret att minska med 10 - 30 procent fram till slutet av detta sekel. Samtidigt kommer sommarhalvåren att bli torrare, vilket sänker vattennivån i Mälaren. Följden blir kraftig ytavrinning på vintern som för med sig mer kemikalier, humus och näringsämnen till Mälaren samt att saltvatten kan läcka in från Östersjön på sommaren, säger Christina Frost forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
  • - Sammantaget leder klimatförändringar till försämrad vattenkvalité i Mälaren, fler förorenade vattenintäkter samt ökad risk för vattenburen smitta. Det är en analys som kommunerna måste ta till sig för att minska konsekvenserna, avslutar Christina Frost.

För att ta sitt ansvar som byggbolag och halvera byggsektorns koldioxidutsläpp har Veidekke tagit fram ett klimatsmart boendekoncept, TellHus.

  • - Vi tar klimatförändringarnas utmaningar på största allvar. Därför har vi tagit fram ett nytt koncept att bygga klimatsmart boende, TellHus. Konceptet TellHus kan halvera koldioxidutsläppen i ett hus genom att ta hänsyn till tillförd energi, husets egenskaper och de boendes beteende. I dag används el i för många fall som uppvärmning i stället för fjärrvärme, det är slöseri med energi. El ska istället användas till att stärka svensk export, säger Johnny Kellner chef för teknik och miljöfrågor på Veidekke Bostad.
  • En av de kommuner som har tagit till sig analysen kring klimatförändringarna är Nynäshamns kommun. - Kommunen arbetar idag efter en rad olika strategier för att mildra konsekvenserna samt visa vägen för andra kommuner hur man konkret arbeta med klimatförändringarna. Nynäshamns kommun har ambitiösa planer på att bygga moderna klimathus, öka kommunens försörjning av förnyelsebar energi (vindkraft, vågkraft m m) samt involvera medborgarna i det lokala klimatarbetet, säger Ilija Batljan, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn

    Kontaktperson: Johnny Kellner, Utvecklings- och Miljöansvarig, Veidekke Bostad AB, tfn 08 - 635 61 04

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på 19,3 miljarder NOK 2007 (ca 22 mrd SEK) och ca 6 500 anställda. Veidekke Bostad AB, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI