header

Ny bostadspolitisk rapport: ”Hyresrätten har blivit en fattigdomsfälla”

Veidekke, Skandinaviens fjärde största byggbolag, riktar nu skarp kritik mot de politiska partierna för att ha fastnat i gamla lösningar. I rapporten ”Fra leie til eie” presenteras en helt ny inriktning som ska lägga grunden till en ny social bostadspolitik som baseras på en aktiv politik för den ägda bostaden.

Ny bostadspolitisk rapport: ”Hyresrätten har blivit en fattigdomsfälla”

– De politiska partierna har fastnat i ideologiska låsningar. Varken investeringsbidrag eller marknadshyror kommer att lösa bostadskrisen. I praktiken innebär det att det återstår två alternativ; social housing enligt kontinental modell eller den norska modellen som visar att det går att föra en social bostadspolitik med det ägda boende som bas, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör och bostadspolitisk expert på det norska byggföretaget Veidekke.

I rapporten från Veidekke pekas den svaga analysen ut som grundproblemet i debatten. Veidekke menar att politikerna inte har förstått innebörden av det stora systemskifte som skedde på 90-talet, då den gamla bostadspolitiken avvecklades.

– När staten slutade finansiera bostadsbyggandet och allmännyttans gamla roll försvann, flyttades ansvaret för bostadsförsörjningen till hushållen. Konsekvensen blev att hyresrätten blev en dyr boendeform, till och med dyrare än det ägda, och bostadsbyggandet blev beroende av hushållens ekonomiska styrka, säger Lennart Weiss.

– Samtidigt fortsätter politiker paradoxalt nog att tala om ”billiga” hyresrätter, trots att de blir en fattigdomsfälla över tid. Politiken måste förstå att dagens system behöver en typ av subventioner som även leder till att unga och resurssvaga får sina behov tillgodosedda. Det görs genom att stötta hushållen direkt, menar Lennart Weiss.

Den norska modellen

I Norge tillämpas sedan efterkrigstiden en konsekvent politik för bostadsägande. Genom Husbanken, Boligspar för ungdom (BFU) och ett nära samarbete med kommunerna erbjuder Norge subventionerat bosparande, startlån, subventionerade bottenlån och bostadsbidrag. 60 procent av 30-åringarna äger sina bostäder (82 procent av hela befolkningen) och det finns ett totalt sparande för bostadsändamål på närmare 40 mdr NOK. I Sverige är motsvarade siffra fallande och under 20 procent. Sparandet är helt försumbart.

– I Sverige saknas den fullständiga analysen och bostadsfrågorna hanteras i stuprör. Byggpolitiken fokuserar på utbudet och regelförenklingar, finanspolitiken inför bolånetak och amorteringskrav, och skattepolitiken motverkar rörligheten med flyttskatter och låga fastighetsavgifter. Vissa reformer slår direkt mot andra och resultatet leder till minskat byggande och att svaga grupper hamnar utanför, säger Lennart Weiss.

Rapporten tar sin utgångspunkt i dagens bostadsdebatt och beskriver sambanden mellan byggande, bokostnader och finansiella villkor. Veidekke hoppas att den ska tillföra viktiga kunskaper om hur bostadsmarknaden fungerar, belysa den norska modellen samt visa hur en ny bostadspolitik baserad på bostadsägande kan utformas.

Läs hela rapporten här:

”Fra leie til eie”

Seminarium i Almedalen:

Måndagen den 29 juni kl 10:00–12:30 behandlas rapporten i Almedalen på seminariet: ”Från hyra till egen lya” – principer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad. Medverkar gör bland annat bostadspolitiska talespersoner från KD, V, M och C, samt experter från Boverket, Fastighetsägarna, WSP, Sveriges Byggindustrier och Stockholms Handelskammare.

Länk: Från hyra till egen lya – principer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd bostadsmarknad

För mer information, kontakta:Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige, lennart.weiss@veidekke.se, 070–521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg