Ökad omsättning och god orderingång

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2014, Q 2

Ökad omsättning och god orderingång

Veidekkes resultat i Sverige för Q 2, i korthet:

  • Omsättning: 1 535 MSEK (1 114 MSEK)
  • Resultat: 3,2 MSEK (9,5 MSEK)
  • Orderstock: 4 867 MSEK (4 489 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 710 st. varav Veidekkes andel 623 st.

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning på 1 395 MSEK (997 MSEK). Resultatet blev -10,1 MSEK (-7,4 MSEK). Sammantaget ökade omsättningen i Q 2 med 40 procent jämfört med föregående år. För ökningen svarar i huvudsak förvärvet av Arcona men också anläggningsverksamheten där samtliga enheter utom Tunnel & bergrum visar en stabil utveckling såväl omsättnings- som resultatmässigt. Inte minst Veidekkes nya verksamhetsområde inom gruvsektorn utvecklas mycket positivt.

Utbudet på anläggningsmarknaden är tillfredsställande vilket innebär att både orderingången och den befintliga portföljen är bra. Kända förskjutningar av flera stora infrastrukturprojekt gör dock marknaden volatil och att Tunnel & bergrum just nu har en extremt svag marknad. Tunnelverksamheten i Sverige belastas också av en större nedskrivning i kvartalet (30 MSEK) i ett enskilt mycket stort projekt i Norge (E6/Dovrebanan), där Veidekke Sverige är delaktiga tillsammans med Veidekke Norge. Över projekttiden på drygt 2 år har detta projekt belastat Veidekke i Sverige med ca 100 MSEK, jämfört med om det nått budgeterat resultat.

Husbyggnadsverksamheten ökar totalt sett sin lönsamhet men med variationer mellan regionerna vilket drar ner det samlade resultatet.

Orderingången för den samlade entreprenadverksamheten i kvartalet var 1 771 MSEK och såväl orderläget som orderingången är positiv. Av större kontrakt ingångna under kv. 2 kan nämnas Kv. Medicinaren i Stockholm åt TKV fastighets AB (317 MSEK), Sportsbyn, hyreslägenheter åt HSB Malmö (145 MSEK), båda inom husbyggnad, samt Industrianläggning i Luleå åt LKAB (128 MSEK), ett projekt inom anläggning. Vid utgången av perioden hade entreprenadverksamheten i Sverige en orderreserv på 4,9 MDR SEK jämfört med 3,4 MDR SEK föregående år.

I månadsskiftet förvärvades 70 procent av AB Recess som är tillverkare av prefabricerade moduler. Syftet är att stärka Veidekkes satsning på Veidekke MAX, ett koncept för effektivt byggande som på sikt förväntas öka effektiviteten och lönsamheten i byggverksamheten. I juni såldes 49 procent av aktierna i BSK arkitekter till de anställda i företaget. Syftet är att säkerställa engagemanget i företaget och stärka förvärvet av Arconakoncernen.

Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under kvartal 2 med ökad försäljning. Den starka inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med låga räntor och stort politiskt fokus på bostadsbyggande bedöms bestå och gynna efterfrågan.

I kvartal 2 såldes 166 bostäder (Veidekkes andel 164 st.) att jämföras med 147 st. samma period 2013. Vid utgången av perioden hade Veidekke 710 bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 623 st.) fördelat på 14 projekt varav 8 st. region Mälardalen, 2 st. i Region Skåne samt 4 st. i region Väst.

Resultatet för perioden är 16,2 MSEK (18,4 MSEK). Rullande för 12 månader innebär det en avkastning på investerat kapital på 11,9 procent (4,5%).

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 80 procent. Under kvartalet igångsattes totalt 3 st. nya bostadsprojekt, varav 1 st. Region Mälardalen och 2 st. i Region Väst.

Vid utgången av kvartalet innehöll projektbanken ca 7 000 enheter fördelat på ett drygt hundratal projekt.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, +46 70 514 42 40
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, +46 70 521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg