header

Projektnedskrivningar och minskad volym i Stockholm gav svag öppning på året

Den svenska bygg-och anläggningsmarknaden i Sverige är fortsatt kärv. Bolånetaket och en allmän osäkerhet bland bolånekunderna ger långsam försäljning och relativt låga säljvolymer. Tillgången på intressanta projekt inom kommersiella fastigheter är god. Anläggningsmarknaden präglas av hög aktivitet även om flera projekt bromsas av yttre omständigheter. Konkurrensen från Europa ger låga priser.

Projektnedskrivningar och minskad volym i Stockholm gav svag öppning på året

Den svenska bygg-och anläggningsmarknaden i Sverige är fortsatt kärv. Bolånetaket och en allmän osäkerhet bland bolånekunderna ger långsam försäljning och relativt låga säljvolymer. Tillgången på intressanta projekt inom kommersiella fastigheter är god. Anläggningsmarknaden präglas av hög aktivitet även om flera projekt bromsas av yttre omständigheter. Konkurrensen från Europa ger låga priser.

Omsättningen inom entreprenadverksamheten är i nivå med motsvarande kvartal föregående år. Resultatet blev -13,3 MSEK (17,5 MSEK) och beror på projektnedskrivningar i Bygg Stockholm på – 15 MSEK och minskad volym inom i samma enhet. Förseningar i större infrastrukturprojekt har också påverkat vårt anläggningsresultat negativt men här finns anledning att förvänta en stigande efterfrågan. Verksamheterna i Skåne och Göteborg redovisar positiva resultat.  Med fortsatt god tillväxt i orderportföljen bedöms framtidsutsikterna som tillfredsställande.

Marknaden för bostäder i Sverige har legat på en relativt stabil men låg nivå sedan sommaren 2011. Inledningen av 2013 visar på en återhämtning i marknaden vilket markeras av ökat intresse på visningar och en något högre säljtakt. I kvartal 1 såldes 72 bostäder (Veidekkes andel 65 st.) vilket ska jämföras med 56 st. samma period föregående år. Vid utgången av kvartalet hade Veidekke 574 lgh. i produktion. Veidekkes andel utgjorde 536 st, att jämföra med 484 st. föregående år. Resultatet för kvartalet är 0,3 MSEK (-5,8 MSEK.)

Säljgraden i pågående produktion är 76 procent. Under årets första kvartal igångsattes 3 nya bostadsprojekt, varav två i Stockholm och ett i Göteborg. Vid utgången av kvartalet innehöll ”tomtbanken” ca 6 600 enheter. Detta innebär att markreserven ligger på samma nivå som vi ingången av året.

Den svenska verksamhetens resultat för Q1 2013 i korthet:

  • Omsättning: 901 MSEK (873 MSEK)
  • Resultat: -14,7 MSEK (11,7 MSEK)
  • Orderstock: 3 339 MSEK (3 197 MSEK vid årets början)

För mer information:
Per-Ingemar Persson, Koncernsdirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tfn +46 70 521 37 81

 

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg