Q 4 gav positiv avslutning på 2013

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2013, Q 4

Q 4 gav positiv avslutning på 2013

Den svenska verksamhetens resultat för Q 4 i korthet:

  • Omsättning: 1 345 MSEK (1 527 MSEK)
  • Resultat: 47,6 MSEK (33,3 MSEK)
  • Orderstock: 3 736 MSEK (3 197 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 807 st. varav Veidekkes andel 720 st.  (409 respektive 371)

Entreprenadverksamheten avslutar året med ännu ett positivt kvartalsresultat vilket är ett framsteg efter första halvårets negativa utfall.  Arbetet med att lyfta lönsamheten fortskrider. Anläggningsverksamheten påverkas av att de stora infrastrukturprojekten skjuts ytterligare fram i tiden. Marknaden för kommersiellt byggande är fortsatt svag men visar tecken på återhämtning. Asfalt- och täktverksamheten avslutade året bra där det gynnsamma vädret varit en bidragande faktor.

Omsättningen för kvartalet inom entreprenadverksamheten är 3 procent lägre än motsvarande period föregående år. Resultatet blev 10,3 MSEK (30,8 MSEK) och beror huvudsakligen på projektnedskrivning inom tunnelverksamheten. Anläggnings- och byggverksamheterna fortsätter trenden från Q 3 och redovisar positiva resultat i Q 4. Orderstocken är på sin högsta nivå sedan juni 2012 och bedöms som tillfredsställande.

För helåret 2013 redovisar därmed entreprenadverksamheten en omsättning på 3 873 MSEK (4 106 MSEK 2012) och ett resultat på 12,6 MSEK (102,0 MSEK). Den svaga inledningen på året är en starkt bidragande orsak till det sammantaget svaga helårsutfallet men årets avslutande trend ger tillförsikt framåt.

Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under Q 4. Den starka inflyttningen till storstadsregioner bedöms ge fortsatt stöd men förutsätter att hushållen kan finansiera sina bostadsköp. I pågående projekt är efterfrågan god men i ännu ej startade projekt på svagare delmarknader noteras fortsatt tröghet i försäljningen, något som sannolikt kommer att bestå.

I kvartal 4 såldes 101 bostäder (Veidekkes andel 97 st.) att jämföras med 57 st. samma period 2012. Ackumulerat per december 2013 har 440 bostäder sålts, varav Veidekkes andel utgjorde 386 st. jämfört med 204 st. föregående år. Vid utgången av perioden hade Veidekke 807 bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 720 st.).

Resultatet för perioden är 38,7 MSEK (2,9 MSEK) med en marginal på 14,2 procent (0,6 procent). För helåret 2013 redovisar Bostad ett resultat på 61,6 MSEK (5, 3 MSEK) och en marginal på 8 procent (0,6 procent).

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 81 procent. Under årets första 12 månader igångsattes totalt 9 st. nya bostadsprojekt, varav sex st. i Stockholm och tre i Göteborg, med totalt 485 bostäder

Vid utgången av året innehöll ”tomtbanken” ca 6 600 enheter. Detta innebär att markreserven ligger på samma nivå som vid ingången av året.

Summerat för helåret och Veidekke Sverige som helhet uppgår omsättningen till 4 281 MSEK (4 603 MSEK) med ett resultat på 68,8 MSEK (107,5 MSEK).

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg