header

Resultat av fuktmätningar klara - Veidekkes fasader godkända med betryggande marginal

Veidekke beslutade under 2007 att genomföra en grundlig kontroll för att säkerställa att fukt inte trängt in i hus med en kritiserad fasadkonstruktion, så kallad enskiktskonstruktion.

Veidekke beslutade under 2007 att genomföra en grundlig kontroll för att säkerställa att fukt inte trängt in i hus med en kritiserad fasadkonstruktion, så kallad enskiktskonstruktion. Trots att vi inte har haft några problem med dessa konstruktioner i våra hus, valde vi med utgångspunkt från "försiktighetsprincipen",att dels stoppa all vidare användning av den ifrågasatta fasadkonstruktionen, dels att ändå låta genomföra mätningar i samtliga våra bostadsrättsprojekt med denna konstruktion som har varit i bruk under några år. Dessa projekt är belägna i Stockholm och Skåne.

Fuktmätningarna har utförts av oberoende konsulter, Grontmij/Barab, på de mest väderutsatta fasaderna. Samtidigt har granskning även skett av fasaddetaljer, såsom infästningar, som kan påverka fuktinträngning i fasaden. Även denna granskning har utförts av oberoende expertis, Byfako.

Resultatet av samtliga mätningar visar att fasadkonstruktionerna i Veidekkes hus har klarat sig med god säkerhetsmarginal. Mätresultaten har nu vidarebefordrats till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Veidekke erbjuder sig, om föreningarna så önskar, att åter genomföra motsvarande mätningar om fem år. Även dessa kommer att genomföras av oberoende expertis och med full öppenhet mot bostadsrättsföreningarna.

Bakgrund
I slutet av maj 2007 rapporterade olika medier om risk för fuktskador i ytterväggar med så kallad enskiktskonstruktion. Det var SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som hade kommit med en larmrapport om fuktskador på så kallade enskiktsväggar.

Tekniken, som är väl beprövad och har funnits på marknaden i mer än 25 år, innebär att puts läggs på en tät ytterväggskonstruktion, utan ventilerande mellanlager. Eftersom tekniken är väl etablerad har hus med flera tiotusentals lägenheter över hela landet byggts med denna teknik.

Veidekke har, i likhet med andra företag, erfarenhet av den aktuella fasadkonstruktionen. Den ger ett vackert och mycket stadsmässigt fasaduttryck och har därför varit populär hos såväl byggare, planmyndigheter som bostadsköpare.

Externa projekt
Veidekke har endast ett fåtal pågående projekt som bedrivs med den aktuella tekniken. I dessa fall har Veidekke tagit kontakt med berörda kunder för att diskutera behov och vidtagande av nödvändiga åtgärder.

Framtida projekt
Veidekke kommer inte att använda sig av den aktuella fasadkonstruktionen förrän vi med säkerhet kan fastställa att den kan utföras utan risk för fuktskador. Tester av olika konstruktionslösningar pågår under första kvartalet 2008. Dessa utförs av SP, Statens Tekniska Provningsinstitut och genomförs med Veidekkes aktiva medverkan.

Kontaktpersoner:

Lennart Weiss, Informationschef, Veidekke Sverige AB, tfn 08-635 61 89
Anders Schön, Förvaltare, tfn 08-635 61 21
Johnny Kellner, Utvecklings- och Miljöansvarig, Veidekke Bostad AB, tfn 08-635 61 04