Sund byggbransch i fokus på Veidekke

Idag skrev Veidekke, som första byggbolag, på avtalet för nya ID06. Ett par timmar senare var man värd för regeringens pressträff med anledning av det nya lagförslaget om huvudentreprenörsansvar. Ett lagförslag i rätt riktning, men det finns mer att göra anser Veidekke som utreder ytterligare egenåtgärder och ger förslag på möjliga politiska grepp.

Sund byggbransch i fokus på Veidekke

Idag skrev Veidekke, som första byggbolag, på avtalet för nya ID06. Ett par timmar senare var man värd för regeringens pressträff med anledning av det nya lagförslaget om huvudentreprenörsansvar. Ett lagförslag i rätt riktning, men det finns mer att göra anser Veidekke som utreder ytterligare egenåtgärder och ger förslag på möjliga politiska grepp.

Nytt lagförslag

Regeringens lagförslag om huvudentreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen föreslås träda i kraft den 1 augusti i år. Med den nya lagen vill man motverka osund konkurrens och skydda arbetstagarnas löner.

-Byggbranschen är en väldigt fragmentiserad bransch med stort utrymme för oseriösa bolag, säger Jimmy Bengtsson VD Veidekke Sverige. Vi behöver vidta åtgärder för att säkerställa ordning och reda, sund konkurrens och en säker arbetsmiljö. Annars kommer konkurrenskraften för seriösa bolag som väljer att följa lagar och förordningar, minska vilket riskerar att driva hela byggsektorn i Sverige åt fel håll. Det nya lagförslaget är ett steg i rätt riktning.

I Norge, där Veidekke är marknadsledande, infördes ett liknande huvudentreprenörsansvar för några år sedan. Trots farhågor inför lagändringen, har åtgärden har visat sig bidra till ökad ordning och reda i branschen.

Egenåtgärder
2013 inledde Veidekke ett samarbete med facket kring leverantörsbedömning av samtliga underentreprenörer i första ledet. I praktiken innebär det att de fackliga förtroendevalda, med Byggnads mandat, samarbetar med Veidekkes inköpsorganisation och säkerställer att underleverantörer uppfyller kraven för sunda villkor enligt vår svenska modell, d v s kollektivavtal, försäkringar m m. Ytterligare granskning görs av Veidekkes inköpsavdelning i samarbete med Bolagsverket och Skatteverket och man samarbetar även med Stoppa Fusket, Fair play och Företagsgranskarna för att avslöja och avvisa oseriösa bolag.

2016 var Veidekke det första byggbolaget i Sverige att endast tillåta underentreprenörer i max två led. Med detta vill man öka möjligheten att kunna kontrollera vilka som befinner sig på byggarbetsplatserna och därmed minska risken för att oseriösa aktörer får uppdrag åt Veidekke.

Först ut med nya ID06
Idag skrev Veidekke, som första byggbolag, under nya ID06-avtalet. Nya ID06 blir en legitimationshandling med hög säkerhet som minskar risken för att svart arbetskraft finns på arbetsplatsen och möjliggör koppling mellan företagets elektroniska närvaroliggare och företagets lönesystem.

-Nya ID06 möjliggör ökad kontroll vilket är positivt, men vi skulle också önska att en direktkoppling skapas mot Skatteverket och att skatt dras från första dagen som i Finland, anser Jimmy Bengtsson.


Mer behöver göras
Det behövs ytterligare krafttag för en sund byggbransch med konkurrens på lika villkor, ordning och reda och rättvisa villkor för alla arbetstagare, anser Veidekke som utreder ytterligare egenåtgärder och ger förslag på möjliga politiska grepp.

- Trots att vi gör omfattande insatser för att få bort svart arbetskraft och organiserat skattefusk är det uppenbart att kontrollsystemen idag inte är tillräckligt effektiva. Företagen måste göra mer. Vi utreder nu möjligheten att införa ett omfattande program med stickprovskontroller på våra byggarbetsplatser, berättar Jimmy Bengtsson

Företagen behöver effektivare stöd av Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket. Det måste till exempel bli möjligt att samköra register.

Utländska företag borde betala skatt i Sverige från dag ett oavsett fast driftställe eller inte. Om omständigheterna sedan visar att företaget ska betala skatt i hemlandet pga av utstationeringsreglerna så ska företaget ansöka om att få skatten i Sverige återbetald i efterhand. Det skulle kraftigt minska incitamentet att tänja på reglerna.

Politiken bör ställa krav på att alla offentliga beställare aktivt motverkar lönedumpning och skattefusk.

Sverige bör kopiera Norges modell med prekvalificering mot sociala villkor vid större upphandlingar för att på det sättet sortera bort oseriösa bolag. Idag blundar flera offentliga beställare för att deras upphandlingar missgynnar seriösa bolag och leder till minskade skatteintäkter för Sverige.

-Vi lever i en marknadsekonomi och konkurrens är bra, men det måste vara konkurrens på lika och sunda villkor, avslutar Jimmy Bengtsson.

Titel Filtyp
a3k6evrl3imk0kyxzbm8 jpg
gdrrt5lqmunmcf0jgacz jpg
jtmjq2uybhcexp2xazvx jpg
qds6zxcsk1e1plrly0p8 jpg
ximbdr8ijiazreccot5v jpg