Veidekke bygger om Hanstavägen i Kista

Veidekke Anläggning Öst AB har av Markkontoret, Stockholms Stad, fått i uppdrag att bygga om och bredda Hanstavägen i Kista.
Uppdraget omfattar ombyggnation och breddning av Hanstavägen för nyexploatering av ca 3 000 bostäder och flera kontorsområden i Kista (Kista Gård etapp I). Entreprenaden inne-håller omfattande om- och nyläggningar av VA-ledningar och kulvertar, markförstärknings-åtgärder med KC-pelare, terrasseringar och markarbeten för gator, el-, opto-, belysning-, trafiksignal- och teleledningar. I entreprenaden ingår även asfaltbeläggningar och fin-planeringsarbeten.
Arbetet påbörjas i december 2006 och beräknas vara klart under 2008. Kontraktssumman uppgår till ca 100 miljoner SEK.
Uppdraget utförs som ett konsortium mellan tre arbetsgrupper inom Veidekke Anläggning Öst AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Anläggning Mälardalen, Anders Dahlstedt tfn +46 8 635 94 06, +46 705 65 50 70.
Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Anläggning Stockholm, Patrik Hamberg tfn +46 8 635 61 44, +46 733 55 99 15.
Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Mark, Robert Lindfors tfn +46 8 635 61 68, +46 733 55 99 55.
Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Anläggning Öst AB utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten.