header

Veidekke fortsätter att satsa på att utveckla sina processer och arbetssätt

Som ett led i satsningen på Medarbetarinvolvering*) (MI), BIM/VDC*) och utvecklandet av andra strategiska arbetsprocesser, har Veidekke Entreprenad AB rekryterat två nya medarbetare, Emile Hamon och Fredrik Wincent.

Fredrik Wincent, Veidekke Entreprenad AB

Som ett led i satsningen på Medarbetarinvolvering*) (MI), BIM/VDC*) och utvecklandet av andra strategiska arbetsprocesser, har Veidekke Entreprenad AB rekryterat två nya medarbetare, Emile Hamon och Fredrik Wincent.

Emile Hamon, 33 år, har under en längre tid arbetat tillsammans med Veidekke med att utveckla dessa arbetssätt och koncept, men då i rollen som konsult. Tanken är att Emile också ska fungera som stöd och bollplank för projektteamen kring frågor rörande arbetssätt och produktionsplanering. Emile är civilingenjör Väg & Vatten och kommer närmast från Tyréns och en tjänst som affärsutvecklare.

Fredrik Wincent, 31 år, blir ansvarig för implementeringen och hanteringen av VDC (Virtual Design and Construction) på Veidekke. I detta ingår att driva och utveckla Veidekkes virtuella byggande med BIM-modeller, med stort fokus på ICE (Integrated Concurrent Engineering) i projektering och MI i produktionen. Fredrik är civilingenjör Väg & Vatten och kommer närmast från en roll som projektledare på Arcona med fokus på BIM-frågor.

- Med rekryteringen av Emile och Fredrik har vi rekryterat riktig spetskompetens som gör att vi är väl rustade inför de spännande utmaningar Veidekke och hela branschen står inför. Även om vi har kommit långt både inom Lean/MI och VDC/BIM känner vi att vi nu har möjligheten att arbeta med interna utvecklingsprojekt och kanske framförallt intern utbildning, kommenterar Stina Möller, Strategi- & Utvecklingschef inom Veidekke Entreprenad AB. 

För mer information kontakta:

Stina Möller, Strategi & Utveckling, Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 55, stina.moller@veidekke.se

Emile Hamon, Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 52, emile.hamon@veidekke.se

Fredrik Wincent, Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 00, fredrik.wincent@veidekke.se

*) Medarbetarinvolvering (MI) – Ett systematiskt arbetssätt som syftar till att skapa engagemang hos alla aktörer involverade i ett byggprojekt. I produktionsskedet innebär arbetssätet en ökad kontroll över planeringen genom att ha en långsiktig planeringshorisont, där de strategiska och taktiska valen görs, och en kortsiktig planeringshorisont, där de operativa besluten fattas. Alla aktörer blir delaktiga i planeringsarbetet och på så skapas engagemang. MI som arbetssätt ger också ett strukturerat och systematiserat arbetssätt för projekteringen. Projekteringsarbetet tar sin utgångspunkt i en gemensamt framtagen tidplan där alla aktörer har fått vara med och påverkat. Genom att visualisera frågor och beslut blir det tydligt för alla deltagare vilka beslut som fattats och vilka som ska besvaras till nästa möte.

*) BIM/VDC – VDC (Virtual Design and Construction) är en metodik som syftar till att, med hjälp av teknologi, integrera information och stödja samverkan i projekteringsprocessen. Metodiken innebär att alla aktörer och intressenter, så som till exempel arkitekt, VS, el, ventilation, konstruktion, beställare aktivt involveras i projekteringsfasen. VDC-metoden kräver fokus på teknik, metodik, process och organisation på en och samma gång.

Titel Filtyp
5bvkbqamc9nftjfpmc00a jpg
mhmpjiz8mkamaenrmydhg jpg
PDF pdf