Veidekke i ny samverkansmodell med Trafikverket

Ombyggnaden av E20, delen Vårgårda-Ribbingsberg, kommer att genomföras enligt ett helt nytt förfarande. Trafikverket har upphandlat Veidekke som entreprenör för att tillsammans med en egen konsult ta fram vägplan, bygghandling och sedan bygga den 7 km långa vägsträckan.

Veidekke i ny samverkansmodell med Trafikverket

Ombyggnaden av E20, delen Vårgårda-Ribbingsberg, kommer att genomföras enligt ett helt nytt förfarande. Trafikverket har upphandlat Veidekke som entreprenör för att tillsammans med en egen konsult ta fram vägplan, bygghandling och sedan bygga den 7 km långa vägsträckan.

Sträckan ska bli en mittseparerad landsväg med 2+2 körfält. Parallellvägar ska byggas längs med stora delar av sträckan för att minska antalet korsningar i plan och för att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelvägnät vid sidan av väg E20. Projektet har en ordersumma 290 MSEK och omfattar även bullerskyddsåtgärder, hållplatser och pendelparkeringar.

-Det är första gången som denna upphandlingsform görs och anledningen är att Trafikverket vill utveckla anläggningsbranschen och få mer väg för pengarna. Trafikverket är ansvarig genom hela projektet så att viktiga värden såsom natur, miljö och kultur beaktas. Möjligheterna till effektiviseringar och innovationslösningar ökar. Trafikverket förenklar också sitt arbete genom att arbeta tillsammans med en part, säger Svante Jildenhed, Projektledare på Trafikverket

Utredningsarbetet startar omgående medan byggandet planeras att utföras 2019-2020.

Kontraktet innehåller en option för utförande av 2+2 väg i befintlig eller ny sträckning.

Genom denna samverkansform får vi möjlighet att arbeta tillsammans med konsulten i tidigt skede och våra produktionsmetoder och erfarenheter kommer till nytta redan från start. Vårt involverande arbetssätt som är effektiv i samverkansprojekt och erfarna och duktiga medarbetare var en stark gynnande faktor till att vi vann projektet, säger Peter Svenningsson regionchef på Veidekke.

Projektets upplägg är mycket stimulerande för vår organisation och vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i en samverkansentreprenad, säger Fredrik Indevall som blir Veidekkes projektledare för uppdraget.

I projektet ingår framtagning av samrådsunderlag, samrådshandling inklusive val av lokaliseringsalternativ, vägplan och bygghandling. Trafikverkets idé är att ta tillvara på entreprenörens kunskap redan i utredningsskedet och sedan få med sig stora delar av organisationen ut i byggskedet.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264043

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264019

Viljan till samarbete, att utveckla och vårda relationer och att i varje situation lösa problem är grunden till Veidekkes framgång. Det gör vi med Involvering som syftar till att systematiskt utlösa kunskaper hos de som är närmast arbetsuppgifterna och öka gruppens kollektiva intelligens. Det gör att alla i projektet tar ett större ansvar, vilket gör jobbet roligare och vi får säkrare arbetsplatser. Dessutom blir projektet effektivare, med bättre kvalitet vilket ger nöjdare kunder och högre lönsamhet för alla parter. Med involverande krafter och kollektiv intelligens skapar vi tillsammans det oslagbara teamet!

Titel Filtyp
pfikrwgswfj814ngwrhd jpg