header

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2013, Q 2

Projektnedskrivningar och minskad volym i Stockholm gav svag öppning på året men viss återhämtning i Q 2.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2013, Q 2

Projektnedskrivningar och minskad volym i Stockholm gav svag öppning på året men viss återhämtning i Q 2

Den svenska verksamhetens resultat för Q 2 2013 i korthet:

  • Omsättning:  1 114 MSEK (1 180 MSEK)
  • Resultat: 9,5 MSEK (31,3 MSEK)
  • Orderstock: 3 410 MSEK (3 197 MSEK vid årets början)

Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige kommenterar:

Entreprenadverksamheten hade en trevande inledning på året. Marknaden för bostadsbyggande i Stockholmsområdet har därefter förbättrats, markerat av nya uppdrag till vår egenregiverksamhet i Veidekke Bostad. Anläggningsmarknaden präglades av förseningar i flera stora projekt. Orderstocken minskade något men är fortsatt på en bra nivå och har fyllts på efter rapportperioden.

Omsättningen inom entreprenadverksamheten är 9 procent lägre än motsvarande Q 2 föregående år. Resultatet blev -7,4 MSEK (28,2 MSEK) och beror både på minskad volym och projektnedskrivningar. (Avser Bygg Stockholm samt inom Tunnel &  Bergrum.) Verksamheterna i Skåne och Göteborg redovisar positiva resultat.  Såväl resultat som omsättning ligger under våra förväntningar men med fortsatt god tillväxt i orderportföljen bedöms framtidsutsikterna som tillfredsställande.

Marknaden för bostäder har återhämtat sig från en låg nivå. I kvartal 2 såldes 147 bostäder (Veidekkes andel 113 st.) att jämföras med 49 st. samma period föregående år. Ackumulerat för första halvåret 2013 har 219 lgh sålts, varav Veidekkes andel utgjorde 178 st, jämfört med 105 st. föregående år. Vid utgången av perioden hade Veidekke 524 lgh i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 486 st.)

Resultatet för perioden är 18,3 MSEK med en marginal på 8,5 procent.

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 74 procent. Under första halvåret igångsattes totalt fyra nya bostadsprojekt, varav tre i Stockholm och ett i Göteborg.

Vid utgången av perioden innehöll ”tomtbanken” ca 6 600 enheter. Detta innebär att markreserven ligger på samma nivå som vid ingången av året. Veidekke Bostad har en stark position på marknaden och med en fortsatt stabilisering av densamma finns anledning till stigande tillförsikt.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg