header

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 1

God orderingång och ökad aktivitet inom entreprenad samt stark försäljning av bostäder

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q1 2015 i korthet:

  • Omsättning: 1 453 MSEK (1 619 MSEK)
  • Resultat: 29,3 MSEK (52,3 MSEK)
  • Orderstock: 4 764 MSEK (4 315 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 861 st. varav Veidekkes andel 813 st. (729 st. respektive 642 st. Q1 2014.)

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 1 en omsättning på 1 268 MSEK (1 157 MSEK). Resultatet blev 10,7 MSEK (6,3 MSEK).

Orderingången i kvartalet var 1 662 MSEK mot 1 086 MSEK motsvarande period föregående år, och består till 15 procent av bostäder, lokaler 40 procent och anläggning 45 procent.Av större kontrakt som blivit ingångna i 1:e kvartalet kan nämnas:

  • Roslags Näsby, järnväg åt Stockholms Läns landsting, kontraktssumma 270 MSEK.
  • Östra Salabacke, Uppsala, bostäder åt Veidekke Bostad, kontraktssumma 151 MSEK.
  • S:t Görans sjukhus, ombyggnation åt Locum, kontraktssumma 150 MSEK.

Byggverksamheten utvecklas positivt inom samtliga enheter och marginalen ökar om än från låga nivåer. God orderingång innebär att en stor del av årets budgeterade volym finns i order. Den goda utvecklingen stärks av att Veidekke Prefab och bostadsbyggarkonceptet Veidekke Max är i full produktion vilket ger intressanta möjligheter framåt. Fas 1 arbetet på vårt stora kontorsprojekt kv. Pyramiden i Solna pågår och vi räknar med att själva utförandedelen kommer in som order i kvartal 2 vilket markant kommer att öka orderstocken.

Anläggning redovisar en positiv orderingång, trots långsam start på kommande stora projekt. Samtliga enheter redovisar stabila resultat och är idag välpositionerade med fokus på rätt projekt. Satsningen på samverkansprojekt och nya marknadssegment ökar möjligheterna väsentligt. Marknaden kännetecknas fortsatt av viss politisk osäkerhet men under kommande tre år förväntas stora projekt som Slussen, Västlänken och Förbifart Stockholm starta och beräknas ge ett väsentligt ordertillskott.

Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under Q 1 med en stark försäljning och hög säljgrad. Den starka inflyttningen till storstadsregioner bedöms ge fortsatt stöd men förutsätter att hushållen kan finansiera sina bostadsköp.

I kvartal 1 såldes 218 bostäder (Veidekkes andel 218 st.) att jämföras med 60 st. samma period 2014. Den rullande försäljningen per 12 månader uppgår till 694 bostäder. Vid utgången av perioden hade Veidekke 861 (729) bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 813 (642) st.)

Resultatet för kvartalet uppgår till 20,8 MSEK (48,2 MSEK). Föregående års resultat var i hög grad relaterade till realiserade utvecklingsvinster medan årets endast består av operativa projektresultat som ökat jämfört med i fjol. Den ökade försäljningen som noteras för Q 1 kommer att öka antalet bostäder i produktion under andra halvåret. Rullande 12 månader innebär redovisat resultat en avkastning på sysselsatt kapital på 10,0 procent (1,9 %).

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 94 procent. Under årets första månader igångsattes ett nytt bostadsprojekt i region Väst med 63 st. bostäder.

Vid utgången av året innehöll ”tomtbanken” drygt 7 000 enheter.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg