Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 3

Fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling för Entreprenad och Bostad.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 3

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q3 2015 i korthet:

  • Omsättning: 1 638 MSEK (1 336 MSEK)
  • Resultat: 58,6 MSEK (31,7 MSEK)
  • Orderstock: 7 407 MSEK (4 315 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 210 st. (204 st.)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 1 170 st. varav Veidekkes andel 1 123 st. (782 st. respektive 733 st. Q3 2014.)

För årets första 9 månader redovisar Veidekke i Sverige en omsättning på 5 009 MSEK (4 491 MSEK) och ett resultat på 155 MSEK (87 MSEK). Orderingången uppgår till 7,2 miljarder SEK (3,8 MDR SEK) och är därmed rekordhög.

MSEKKv 3 2015Kv 3 2014Ack 2015Ack 20142014
Omsättning1 6381 3365 0094 4916 420
Resultat58,631,7154,887,3128,8
Orderstock7 407--4 315
Ant. sålda bost.210204771430536
Ant. Bost. i prod1 170782--798

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 3 en omsättning på 1 431 MSEK (1 216 MSEK). Resultatet blev 12,6 MSEK (15,7 MSEK). En större nedskrivning för ett bostadsprojekt i Stockholm belastar resultatet för kvartalet. Bortsett från denna nedskrivning i Region Stockholm uppvisar samtliga regioner inom bygg- och anläggningsverksamhet en positiv utveckling med förbättrade resultat och marginaler trots att Anläggning belastas av höga kostnader för pågående anbudsarbete i ”stora projekt”.

Orderingången i kvartalet blev hög med 1 816 MSEK mot 930 MSEK motsvarande period föregående år, och består till 15 % av bostäder, lokaler 55 % och anläggning 30 %.

Orderläget är nu rekordhögt inom byggverksamheten men också ökande inom anläggning.

Av större kontrakt som blivit ingångna i 3:e kvartalet kan nämnas:

  • Medicinaren 25, utbildningslokaler i Huddinge, beställare TKV Fastighets AB, kontraktssumma 504 miljoner SEK.
  • Sveaorden, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 152 miljoner SEK.
  • SÖS BY 72, sjukhus, Stockholm, beställare Stockholms Läns Landsting, kontraktssumma 425 miljoner SEK.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 3 ett resultat på 47,4 MSEK (17,8 MSEK). Avkastning på sysselsatt kapital rullande 12 månader blev 15,7 procent (12,8 %).

Som en följd av en mycket stark marknad fortsätter den positiva trenden. Säljgraden i pågående projekt uppgår till 97,0 procent. I kvartal 3 såldes 210 bostäder (Veidekkes andel 210 st.) att jämföras med 204 st. (199 st.) samma period 2014.

Den rullande försäljningen per 12 månader uppgick till 877 bostäder (Veidekkes andel 875 st.) jämfört med 591 bostäder (578 st.). per september 2014. Vid utgången av perioden hade Veidekke 1 170 (782) bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 1 123 (733) st.) något som förbättrar det operativa resultatet jämfört med föregående år.

Under tredje kvartalet igångsattes 2 nya bostadsprojekt med sammanlagt 207 st. bostäder, båda i region Mälardalen.

Den positiva trenden antas fortsätta framåt såvida inte politik och myndigheter vidtar illa balanserade åtgärder som skulle kunna försvåra hushållens möjligheter att finansiera sina bostäder.

Som en markering av Veidekke Bostads förstärkta marknadsposition samt målinriktade samverkansstrategi har under perioden ett avtal tecknats med ICA Fastigheter om att gemensamt utveckla ett område i Årsta, Stockholm med över 200 bostäder.

Efter rapportperioden har också offentliggjorts ett avtal med Rikshem som innebär att Veidekke och Rikshem gemensamt etablerar ett 50/50- ägt bolag med syfte att långsiktigt utveckla fastigheter för bostadsrätt. Avtal har redan träffats för ca 300 bostäder och för de närmaste två åren beräknas fastigheter för ca 1000 – 2000 bostäder förvärvas varav merparten ska produceras av Veidekkes byggverksamhet.

Vid utgången av kvartalet innehöll Veidekkes ”tomtbank” c:a7 150 enheter.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg