Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 4

Fortsatt tillväxt inom Entreprenad och stark resultatutveckling med goda marginaler för Bostad.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 4

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q4 2015 i korthet:

  • Omsättning: 2 294 MSEK (1 930 MSEK)
  • Resultat: 62,9 MSEK (41,5 MSEK)
  • Orderstock: 6 835 MSEK (4 315 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 1 010 st. (536 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 246 st. varav Veidekkes andel 1 198 st. (798 st. respektive 750 st. Q4 2014.)

För helåret 2015 redovisar Veidekke i Sverige en omsättning på 7 303 MSEK (6 420 MSEK) och ett resultat på 218 MSEK (129 MSEK). Orderstocken har under 2015 ökat till 6,8 miljarder SEK vid årets slut vilket skall jämföras med 4,3 miljarder SEK 31:a dec 2014. Under året har antalet medarbetare i den svenska verksamheten ökat med249 st. och uppgår nu till totalt ca 1 557 st. personer, varav 47 st. tillkom under slutet av året med förvärvet av REKAB i Uppsala, ett förvärv som påtagligt stärker Veidekkes marknadsposition i den dynamiska uppsalamarknaden.

MSEKKv. 2015Kv. 4 201420152014
Omsättning2 2941 9307 3036 420
Resultat62,941,5217,6128,8
Orderstock6 8354 3156 8354 315
Ant. sålda bost.2491061 010536
Ant. Bost. i prod1 2467981 246798

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 4 en omsättning på 2 124 MSEK (1 463 MSEK). Resultatet blev 6,1 MSEK (8,9 MSEK). Byggverksamheten redovisar generellt ökande marginaler men resultatet belastas av en nedskrivning på 20 MSEK i ett enskilt projekt i Stockholm. I övrigtutvecklas samtliga enheter inom anläggning och bygg positivt och fortsätter att leverera enligt plan.

Orderingången i kvartalet blev 1,1 miljarder SEK mot 1,0 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och bestod av bostäder till 40 procent, lokaler 30 procent och anläggning 30 procent.Av större kontrakt som tecknats i 4:e kvartalet kan nämnas:

  • Kv. Furiren, studentbostäder i Stockholm åt SSSB, kontraktssumma 171 miljoner SEK.
  • Kv. Brandstegen, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 155 miljoner SEK.
  • Hovås Park, bostäder i Göteborg, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 109 miljoner SEK.

Orderreserven vid utgången av 4:e kvartalet var 6,8 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 4,3 miljarder SEK vid årsskiftet.

För helåret 2015 redovisar därmed Entreprenadverksamheten en omsättning på 6 432 MSEK (5 231 MSEK) och ett resultat på 57,7 MSEK (20,8 MSEK). Det svaga resultatet relateras i huvudsak till en nedskrivning inom Affärsområde Bygg Stockholm, med inriktning mot bostäder. Generellt sett noterar dock byggverksamheten förbättrade marginaler medan anläggning upprätthåller goda och stabila marginaler. Omsättningstillväxten och orderreserven är på sin högsta nivå någonsin i Sverige och samtliga verksamheter och regioner möter en bra marknad.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 4 ett resultat på 59,0 MSEK (33,8 MSEK). Avkastning på sysselsatt kapital rullande 12 månader blev 18,4 procent (12,8 procent).

I kvartal 4 såldes 239 bostäder (Veidekkes andel 239 st.) att jämföras med 106 st. (105 st.) samma period 2014. Ackumulerat per december 2015 har 1 010 bostäder sålts varav Veidekkes andel utgjorde 1 009 st. Motsvarande tal föregående år var 536 bostäder respektive 524 st. Vid utgången av perioden hade Veidekke 1 246 st. (798 st.) bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 1 198 st. (750) st.) vilket för den svenska verksamheten betyder att bostadsbyggandet är uppe på sin högsta nivå någonsin. Under kvartalet igångsattes 2 nya bostadsprojekt, ett i Stockholm och ett i Uppsala med sammanlagt 76 st. bostäder.

Under kvartalet avyttrades också en portfölj i Skåne, med ca 290 st. bostäder med tillhörande entreprenadkontrakt, till Riksbyggen. På detta sätt frigjordes kapital för andra investeringar inom bostäder i Skåne samtidigt som Veidekkes position som entreprenör till en viktig kund stärktes.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” c:a7 200 enheter fördelat på ca 100 projekt.

Helårsresultatet för Veidekke Bostad blev 168 MSEK att jämföra med 116 MSEK föregående år. Säljgraden i pågående produktion uppgår till 98 procent (90 %). Under årets 12 månader igångsattes totalt 10 st. nya bostadsprojekt, varav 4 st. Region Stockholm, 5 st. i Region Väst och 1 st. i Region Skåne med totalt 619 st. bostäder.

De politiska signalerna om ökat bostadsbyggande fram till 2025 förväntas balansera andra besked, t ex om skärpta amorteringskrav och på så sätt skapa ramförutsättningar för en fortsatt stark utveckling av bostadsverksamheten under de kommande åren.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Alla våra kvartalsrapporter och presentationer hittar du på våra sidor för rapporter och presentationer.

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg