header

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 2

Fortsatt god orderingång inom Entreprenad - hög aktivitet med stark lönsamhet inom Bostad

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 2

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q2 2016 i korthet:

 • Omsättning: 2 470 MSEK (1 919 MSEK)
 • Resultat: 126,3 MSEK (66,9 MSEK)
 • Orderstock: 7 812 MSEK (6 835 MSEK, vid årets början)
 • Antal sålda bostäder 350 st. (342 st.)
 • Antal bostäder i produktion: 1 582 st. varav Veidekkes andel 1 534 st. (963 st. respektive 915 st. Q2 2015.)
MSEKKv. 2 2016Kv. 2 2015Ack 2016Ack 20152015
Omsättning2 4701 9194 4073 3727 303
Resultat126,366,9168,496,1217,6
Orderstock7 8126 953--6 835
Ant. sålda bost.3503425965601 010
Ant. Bost. i prod1 582963--1 246

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning på 2 077 MSEK (1 609 MSEK). Resultatet blev 34,4 MSEK (28,6 MSEK). Verksamheten noterar som helhet en fortsatt god orderingång, liksom fortsatt tillväxt i omsättningen. Anläggningsverksamheten präglas av hård konkurrens från utländska företag, inte minst inom segmentet stora projekt. Inom byggverksamheten bedrivs en rad aktiviteter med syfte att åstadkomma en successiv förbättring av marginalerna.

Orderingången i kvartalet blev 2,3 miljarder SEK miljoner mot 3,7 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 40 % av bostäder, lokaler 15 % och anläggning 45 %.Av större kontrakt i 2:a kvartalet kan nämnas:

 • Svea Symfoni, bostäder i Stockholm, beställare Convea, kontraktssumma 400 miljoner SEK.
 • Överföringsledningar till kraftverk, beställare Borås Energi & Miljö, kontraktssumma 386 miljoner SEK.
 • Patienten, ögonklinik för Vitartes, kontraktssumma 320 miljoner SEK.
 • E4 Vårgårda-Ribbingsberg, vägprojekt i väst, beställare Trafikverket, kontraktssumma 290 miljoner SEK.
 • Framtidens LAB, ombyggnation av forsknings- och utbildningslokaler åt Karolinska Institutet, beställare Akademiska Hus, kontraktssumma 216 miljoner SEK.
 • Kv. Arkeologen, bostäder i Helsingborg, beställare Magnolia Bostad AB, kontraktssumma 193 miljoner SEK.

Orderreserven vid utgången av 2:e kvartalet var 7,8 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 6,8 miljarder SEK vid årsskiftet.

I andra kvartalet förvärvades Åkersberga lastbilscentral AB som driver krossverk och erbjuder ytor för massdeponi. Företaget har en omsättning på ca 115 MSEK med 11 anställda. Efter rapportperioden har Veidekke tecknat avtal om att förvärva Berggren & Bergman AB, ett anläggningsföretag med verksamhet i de större norrlandsstäderna. Företaget har en omsättning på ca 130 MSEK och 45 anställda.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 2 ett resultat på 94,6 MSEK (41,8 MSEK) och ackumulerat för året på 141,6 MSEK (62,6 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 26,5 procent (13,4 procent).

I kvartal 2 såldes 350 bostäder (Veidekkes andel 320 st.) att jämföras med 342 st. (342 st.) samma period 2015. Under kvartalet igångsattes 6 nya bostadsprojekt, varav fyra i region Mälardalen (tre i Stockholm, ett i Uppsala) samt två projekt i region Väst med sammanlagt 391 st. bostäder. Per sista juni hade Veidekke 1 582 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 534 st. (963 st. respektive 915 st. Q1 2015.)

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtebank” c:a8 000 enheter varav Vedekkes andel 7 550 enheter fördelat på ca 100 projekt.

Bostadsförsäljning är fortsatt stark och visar under perioden ingen direkt tendens till avmattning. Prisuppgången på marknaden har dämpats under året men ska snarast ses som en återgång till ett ”normalläge”.Resultatutvecklingen är fortsatt positiv till följd av en ökad volym bostäder i produktion. Samtidigt finns en viss osäkerhet om hur de nya amorteringsreglerna kommer påverka bostadsmarknaden samt effekterna av de nya baselreglerna som träder i kraft under hösten.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg