Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q2

Rekordstor orderstock, förbättrade marginaler inom byggverksamheten och stark marknad för bostäder

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q2 2017 i korthet:

 • Omsättning: 2 731 MSEK (2 470 MSEK)
 • Resultat: 155,7 MSEK (126,3 MSEK)
 • Orderstock: 10 174 MSEK (7 812 MSEK)
 • Antal sålda bostäder 283 st. (350 st.)
 • Antal bostäder i produktion: 2 405 st. varav Veidekkes andel 2 229 st. (1 582 st. respektive 1 534 st. Q2 2016.)

MSEKKv. 2 2017Kv. 2 201620172016
Omsättning2 7312 4704 9154 407
Resultat155,7126,3276,4168,4
Orderstock10 1747 812 10 1747 812
Ant. sålda bost.283350521596
Ant. Bost. i prod2 4051 5822 4051 582

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning på 2 295 MSEK (2 077 MSEK), en ökning med 11 procent. Resultatet ökade till 45,6 MSEK (34,4 MSEK). Marginalen ökade till 2,0% (1,7%). Det är främst inom Byggverksamheten som förbättringen har skett. Arbetet med att höja lönsamheten fortskrider och ger successivt positiva resultat i form av förbättrade marginaler. Segmentet bostäder ökar sin andel av verksamheten och utgör nu 25% (22%). Även segmentet anläggning ökar, 36% (33%), medan lokaler minskar och utgör nu 38% (45%) men är fortfarande det största segmentet.

Orderingången i kvartalet blev 3,4 miljarder SEK mot 2,3 miljarder SEK motsvarande period föregående år och består till 10% av bostäder, lokaler 65% och anläggning 25%.Av större kontrakt inom entreprenadverksamheten som blivit ingångna i 2:a kvartalet kan nämnas:

 • Sergelhuset, Stockholm, ombyggnad kommersiella lokaler, beställare Vasakronan, kontraktssumma 475 miljoner SEK.
 • Kv. Riddaren, Stockholm, ombyggnad kommersiella lokaler, beställare Humlegården Fastigheter AB, 402 miljoner SEK.
 • Hägerneholmskolan, Stockholm, beställare Täby kommun, kontraktssumma 300 miljoner SEK.
 • Hägernäs-Ullna Kvarnväg, järnväg Stockholm, beställare AB Storstockholms Lokaltrafik, kontraktssumma 295 miljoner SEK.
 • Katedralskolan, Uppsala, beställare Uppsala Skolfastigheter, kontraktssumma 254 miljoner SEK.
 • Hökarängsskolan, ombyggnad skola, beställare SISAB, kontraktssumma 190 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 2:a kvartalet var rekordstor på 10,2 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 7,8 miljarder SEK vid årsskiftet år.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 2 ett resultat på 115,6 MSEK (94,4 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 55,3 procent (26,5 procent).

I kvartal 2 såldes 283 bostäder (Veidekkes andel 259 st.) att jämföras med 350 st. (320 st.) samma period 2016. Under kvartalet igångsattes 9 nya bostadsprojekt, tre i Stockholm. fyra i region Väst och två i Skåne om totalt 677 bostäder varav Veidekkes andel, 647 st. Per sista juni hade Veidekke 2 405 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 2 229 st. (1 582 st. respektive 1 534 st. Q2 2016.) Under kvartalet färdigställdes två projekt, ett i Stockholm och ett i region Väst om totalt 100 enheter. Ytterligare två projekt, ca 200 enheter är under färdigställande och kommer avslutas under kommande kvartal.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” ca 9 200 enheter varav Veidekkes andel 8 300 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvade Veidekke 50 % av Folkhem Trä av Rikshem innehållande ett tiotal projekt med ca 1 000 enheter varav Veidekkes andel är 50 %. Till detta kommer ytterligare ett antal projekt där Folkhem ännu ej har rådighet över marken. Utöver detta förvärvade Veidekke 3 projekt under kvartalet, ett i varje region, med totalt ca 400 enheter.

Försäljningen i Veidekkes svenska bostadsverksamhet håller sig fortsatt på en bra nivå, t o m något högre än föregående kvartal men något lägre jämfört med kvartal 2 2016. Säljgraden för bostäder i produktion är 85 % vilket är något lägre än under föregående år men fortsatt på en mycket tillfredsställande nivå. Jämfört med den extremt snabba prisutvecklingen och höga säljgraden under andra hälften av 2015 samt 2016 genomgår den svenska marknaden för närvarande en sund normalisering och möter på det sättet intentionerna med de åtgärder som vidtagits från politik och myndigheter. Under våren 2017 planade priserna ut men bedöms som stabila eller till och med svagt stigande. Säljtakten är något lugnare jämfört med föregående år men stabil och på en god nivå.

Baserat på underliggande makroekonomiska variabler bedöms marknaden framåt som fortsatt stabil. Politiska risker finns men nya åtgärder som kan dämpa efterfrågan dröjer förmodligen p g a nästa års val samt den successivt ökande förståelsen för sambanden mellan byggande och hushållens efterfrågan.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ilh0idmmxkgt17ucglyc jpg