Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q3

Förbättrat resultat, hög orderstock och något dämpad bostadsförsäljning i Stockholmsregionen.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q3 2017 i korthet:

  • Omsättning: 2 303 MSEK (1 865 MSEK, samma kvartal föregående år)
  • Resultat: 150,4 MSEK (126,8 MSEK),
  • Orderstock: 10 176 MSEK (7 270 MSEK)
  • Antal sålda bostäder 115 st. (152 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 2 059 st. varav Veidekkes andel 1 865 st. (1 572 st. respektive 1 497 st. Q3 2016.)
MSEK Kv. 3 2017 Kv. 3 2016 2017 2016
Omsättning 2 303 1 865 7 218 6 272
Resultat 150,4 126,8 426,8 295,3
Orderstock 10 176 7 270 7 270
Ant. sålda bost. 115 152 636 748
Ant. Bost. i prod. 2 059 1 572 1 572

Entreprenad

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 3 en omsättning på 2 068 MSEK (1 759 MSEK), en ökning med 18 procent. Resultatet ökade med 34% till 47,1 MSEK (35,1 MSEK). Marginalen ökade till 2,3% (2,0), främst till följd av förbättringar inom Anläggningsverksamheten men även inom Byggverksamheten. Lönsamheten fortsätter att förbättras men är ännu inte på målsatt nivå. Segmentet bostäder minskade och utgör nu 23%, jämfört med 25% samma kvartal föregående år. Likaså minskade kommersiell byggande (hus exkl. bostäder) och utgör nu 34% (38%). Istället ökade Anläggning 42% (36%) och är just nu det största segmentet.

Orderingången i kvartalet blev 2,0 miljarder SEK miljoner mot 1,3 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 60% av bostäder, kommersiellt byggande 20% och anläggning 20%.Av större kontrakt som blivit ingångna i 3:e kvartalet kan nämnas:

  • Kapellgärdet, Uppsala, nybyggnad bostäder och vårdboende, beställare Fastighetsförädlarna AB, kontraktssumma 610 miljoner SEK.
  • Barkarby, Stockholm, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, 173 miljoner SEK.
  • Branddörren etapp 3, Stockholm, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, 167 miljoner SEK.
  • Hills villastad, Göteborg, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, 148 miljoner SEK.
  • Siv Hyllie, Malmö, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, 92 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 3:e kvartalet var 10,2 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 7,8 miljarder SEK vid årsskiftet.

Bostad

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 3 ett resultat på 107,4 MSEK (94,4 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 54,9 procent (30,2 procent).

I kvartal 3 såldes 115 bostäder (Veidekkes andel 96 st.) att jämföras med 152 st. (135 st.) samma period 2016. Under kvartalet igångsattes ett nytt helägt projekt med 37 enheter i Göteborg. Per sista september hade Veidekke 2 059 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 865 st. (1 572 st. respektive 1 497 st. Q3 2016.) Under kvartalet färdigställdes fyra projekt varav två i Stockholm, ett i Skåne och ett i region Väst med total 300 bostäder.

Säljgraden för bostäder i produktion är 85 % vilket fortsatt är på en mycket hög nivå.Ett nytt projekt med tillsammans 100 bostäder lades ut till försäljning under kvartalet i Stockholm.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” ca 9 600 enheter varav Veidekkes andel är 8 600 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet vann det av Veidekke 50 % ägda Folkhem Trä en markanvisning i Ör, Sundbyberg, om drygt 100 bostäder. I övrigt gjordes inga ytterligare förvärv under kvartalet.

Kvartal 3 kännetecknas normalt av svagare försäljning men förstärks just nu av att marknaden intar en mer avvaktande hållning. Detta gäller särskilt Stockholm – Mälardalen där försäljningen går trögare i utbyggnadsområden och lokala marknader med stort utbud. I Göteborgsregionen är marknaden fortsatt stabil och i Skåne noteras en viss förbättring.

Marknaden påverkas sannolikt av medias negativa beskrivning av bostadsmarknadens utveckling, bankernas mer restriktiva kreditgivning och egna skuldkvotstak samt finansinspektionens nya aviserade amorteringskrav som planeras träda i kraft den 1 mars 2018.

Riktningen framåt är således behäftad med viss osäkerhet. Övergripande måste det ändå anses som sunt att priserna planat ut och att tempot i försäljningen normaliserats. Makroekonomiska variabler med koppling till hushållens finansiella ställning, sysselsättningen och det låga ränteläget talar för en fortsatt stark konjunktur med en god bostadsefterfrågan men helhetsbilden påverkas av de osäkerheter som nämnts ovan.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 400 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2016 en omsättning på ca 30 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 700 anställda och en omsättning på ca 9,5 miljarder SEK (2016). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ilh0idmmxkgt17ucglyc jpg