Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q1

Förbättrat resultat i Veidekke Entreprenad, lägre resultat i Veidekke Bostad och förvärv av kommersiellt entreprenadbolag i Väst.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q1 2018 i korthet:

 • Omsättning: 2 096 MSEK (2 184 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)
 • Resultat: 76 MSEK (121 MSEK),
 • Orderstock: 9 996 MSEK (8 996 MSEK)
 • Antal sålda bostäder 59 st. (238 st.)
 • Antal bostäder i produktion: 2 164 st. varav Veidekkes andel 1 905 st. (1 823 st. respektive 1 677 st. Q1 2017.)
MSEK Kv. 1 2018 Kv. 1 2017
Omsättning 2 096 2 184
Resultat 76 121
Orderstock 9 996 8 996
Ant. sålda bost. 59 238
Ant. Bost. i prod. 2 164 1 823

Entreprenad

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 1 en omsättning på 2 036 MSEK (1 986 MSEK), en ökning med 3 procent. Resultatet före skatt ökade till 29 miljoner SEK från 20 miljoner SEK, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 1,4% (1,0 %) vilket ger en förbättring för åttonde kvartalet i rad. Byggverksamheten står för resultatförbättringen och beror på förbättrat utfall i projekten.

Orderingången i kvartalet blev 1,9 miljarder SEK miljoner mot 3,1 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 10 % av bostäder, lokaler 40 % och anläggning 50 %.Den minskande orderingången beror på en nedgång för segmentet bostäder. Av större kontrakt som blivit ingångna i 1:a kvartalet kan nämnas:

 • Vindpark Kråktorpet, beställare Eulosvind AB, kontraktssumma 224 miljoner SEK.
 • Central Park, Lund, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 171 miljoner SEK.
 • OBH Ringhals, nybyggnation härdkylningsanläggning, beställare Vattenfall, kontraktssumma 167 miljoner SEK.
 • Kämpetorpshallarna, Stockholm, nybyggnation idrottshall, beställare Stockholms Stad, kontraktssumma 125 miljoner SEK.
 • Vindpark Nylandsbergen, beställare Eulosvind AB, kontraktssumma 101 miljoner SEK.
 • Selma Centrumhus, Göteborg, nyproduktion kommersiella lokaler, beställare Göteborgslokaler Förvaltnings AB, kontraktssumma 100 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 1:a kvartalet var ca 10,0 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 10,2 miljarder SEK vid årsskiftet.

Under mars månad avtalades förvärv av entreprenadbolaget BRA AB i Göteborg. Företaget omsätter 1,4 miljarder SEK och har 200 anställda. Förvärvet stärker Veidekkes position för kommersiella lokaler i Väst. Konkurrensverket godkände förvärvet under april och tillträde sker i maj. Efter avtalsperioden avtalades dessutom om förvärv av en täkt och ett asfaltverk i Göteborgsområdet.

Bostad

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 1 ett resultat på 49 MSEK (105 MSEK). Det lägre resultatet förklaras till sin helhet av minskad försäljningsvolym jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 35,9 procent (48,2 procent).

I kvartal 1 såldes 59 bostäder (Veidekkes andel 56 st.) att jämföras med 238 st. (211 st.) samma period 2017. Under kvartalet byggstartades inget nytt projekt. Per sista mars hade Veidekke 2 164 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 905 st. (1 823 st. respektive 1 677 st. Q1 2017.) Under kvartalet färdigställdes ett projekt i Kungsbacka söder om Göteborg med 43 bostäder.

Säljgraden för bostäder i produktion är 84 %.Ett nytt projekt, Kolla Parkstad i Kungsbacka, Göteborg med 36 bostäder och en ytterligare säljetapp i Central Park i Lund om 49 bostäder har lagts ut till försäljning under kvartalet. Projektet Kolla Parkstad mottogs väl av marknaden och per sista mars hade 15 bostäder sålts plus fyra reserverade. I Central Park är 11 bostäder sålda.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” ca 10 750 enheter varav Veidekkes andel är 9 700 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvades tre projekt om totalt 900 enheter, samtliga i Mälardalen: Södra Hagalund i Solna, 700 enheter, Järla Torg i Nacka med drygt 100 enheter och i Farsta, Stockholm, 100 enheter.

Förvärvet i Södra Hagalund som nämns ovan omfattar även 23 000 kvm kontor, 4 000 kvm lokaler och är Veidekkes första förvärv i den planerade uppbyggnaden av kommersiell fastighetsutveckling.

Det är svårt att ge en generell bild av utvecklingen på bostadsmarknaden då olika delmarknader utvecklar sig olika. Gemensamt för den svenska bostadsmarknaden är att försäljningen i successionen varit bra under januari och februari, delvis drivet av de nya amorteringsreglerna. Därefter har dock utbudet sjunkit kraftigt. Försäljningen i nyproduktionen har gått ned kraftigt överlag. Den övergripande orsaken är de kreditrestriktioner som införts under de senaste två åren som innebär att hushållens låneutrymme begränsats kraftigt.

Ytterligare en bidragande orsak till den lägre försäljningen i nyproduktionen är att prisjusteringar inte slår igenom lika momentant samt osäkerheten med långa ledtider till inflyttning. Vår bild är att prisnivån nu börjar stabiliseras men på en lägre nivå. Det är dock för tidigt att dra definitiva slutsatser då helhetsbilden störs av inverkan från de nya amorteringskraven.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ilh0idmmxkgt17ucglyc jpg