header

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q4

Förbättrat resultat i Entreprenad, hög orderstock och lägre bostadsförsäljning

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q4

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q4 2017 i korthet:

  • Omsättning: 2 904 MSEK (3 186 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)
  • Resultat: 153 MSEK (222 MSEK),
  • Orderstock: 10 340 MSEK (7 828 MSEK)
  • Antal sålda bostäder 86 st. (241 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 2 207 st. varav Veidekkes andel 1 948 st. (1 801 st. respektive 1 707 st. Q4 2016.)
MSEK Kv. 4 2017 Kv. 4 2016 2017 2016
Omsättning 2 904 3 186 10 122 9 458
Resultat 153 222 580 517
Orderstock 10 340 7 828 10 340 7 828
Ant. sålda bost. 86 241 722 989
Ant. Bost. i prod. 2 207 1 801 2 207 1 801

Entreprenad

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 4 en omsättning på 2 752 MSEK (2 394 MSEK), en ökning med 15 procent. Resultatet före skatt ökade till 62 miljoner SEK från 34 miljoner SEK, motsvarande period föregående år och ackumulerat för 2017, 175 miljoner SEK (104 miljoner SEK). Upplösningen av en tvist påverkar resultatet i kvartalet positivt. Marginalen i kvartalet ökade till 2,3% (1,4%) vilket ger en förbättring för sjunde kvartalet i rad. Det var främst anläggningsverksamheten som stod för resultatförbättringen och beror både på ökad omsättning och förbättrade marginaler.

Orderingången i kvartalet blev 2,3 miljarder SEK miljoner mot 2,8 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 25% av bostäder, lokaler 45% och anläggning 30%.Av större kontrakt som blivit ingångna i 4:e kvartalet kan nämnas:

Patienten del 2, Stockholm, nybyggnad ögonsjukhus, beställare Vitartes, kontraktssumma 838 miljoner SEK. (Uppdraget tidigare anmält med 112 miljoner SEK, totalt 950 miljoner SEK.)

Trikåfabriken, Stockholm, nybyggnation kommersiella lokaler, beställare Fabege, kontraktssumma 300 miljoner SEK.

Malmö Living 3, Malmö, nybyggnation bostäder, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 173 miljoner SEK.

Ortdrivning Vitåfors, Malmberget, gruvdrift, beställare LKAB, kontraktssumma 130 miljoner SEK.

Kv. Krediten, Stockholm, nybyggnation studentbostäder, beställare Robutz Fastigheter AB, kontraktssumma 127 miljoner SEK.

Brf Idrottsplatsen, Höganäs, nybyggnation bostäder, beställare Riksbyggen, kontraktssumma 102 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 4:e kvartalet var 10,3 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 7,8 miljarder SEK vid årsskiftet föregående år. Generellt sett bedöms entreprenadmarknaden som stark. För segmentet Hus (bostäder) råder dock en osäkerhet med direkt koppling till bostadsrättsmarknaden. Påverkan gäller dock främst region Stockholm. För närvarande är orderläget gott.

Bostad

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 4 ett resultat på 96 MSEK (192 MSEK) och ackumulerat för 2017, 423 miljoner SEK (428 miljoner SEK). Resultatutfallet 2017 fördelade sig jämnt över kvartalen jämfört med 2016 då en stor del av resultatet var hänförligt till fjärde kvartalet. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 46,2 procent (45,2 procent).

I kvartal 4 såldes 86 bostäder (Veidekkes andel 80 st.) att jämföras med 241 st. (206 st.) samma period 2016. Under kvartalet igångsattes fyra nya projekt med totalt 282 bostäder varav ett i centrala Malmö, ett i Kungsbacka, Göteborg och två i Stockholm. Per sista september hade Veidekke 2 207 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 948 st. (1 801 st. respektive 1 707 st. Q4 2016.) Under kvartalet färdigställdes två projekt båda i Stockholm med total 136 bostäder.

Säljgraden för bostäder i produktion är 84 % vilket fortsatt är på en hög nivå.Två projekt med tillsammans 282 bostäder säljstartades under kvartalet, båda i Göteborg.

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” ca 9 700 enheter varav Veidekkes andel är 8 700 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvades fyra projekt om totalt 200 enheter varav två i Mälardalen och ett i Göteborg respektive Helsingborg.

Kvartal 4 kännetecknades av svag försäljning i en generellt avvaktande marknad. Regionala skillnader föreligger emellertid. I Skåne är avmattningen relativt mild och marknaden kan för närvarande snarast beskrivas som relativt normal med fortsatt god försäljning. Marknaden i Göteborg och Stockholm – Mälardalen präglas av en påtaglig korrigering, dock med lokala skillnader. I marknader med stort utbud (Uppsala, Järfälla - Barkabystaden) noteras en tydlig inbromsning. I övriga delar av Stockholms- och Göteborgsmarknaden har trenden från kvartal 3 fortsatt med en allmänt svagare marknad.

Det ökade utbudet bedöms spela en viss roll i sammanhanget. Men eftersom det föreligger stora skillnader i utbudet i Göteborg (mindre ökning) respektive Stockholm (klart större ökning) och transaktionsvolymerna i nyproduktions- och successionsmarknaden är på samma nivå som för ett år sedan är det uppenbart att efterfrågerelaterade faktorer spelar större roll.

Med stor sannolikhet spelar bankernas kreditrestriktioner en avgörande roll och tämligen logiskt slår bankernas nedjusterade skuldkvotstak (till ca 5 ggr hushållens bruttoinkomster) hårdare i marknader med högre priser. Kreditbegränsade hushåll påverkar den totala efterfrågan men också efterfrågemönstret i marknadens olika segment. Vilka konsekvenser detta får på längre sikt är fortfarande svårt att bedöma men på medellång sikt är det troligt att marknaden kommer att vara svag.

Just nu råder också en viss osäkerhet med koppling till Finansinspektionens kommande skärpning av amorteringsreglerna. Många hushåll har svårt att tolka innebörden av de nya reglerna. Denna faktor bör spela mindre roll väl de nya reglerna implementerats. I positiv riktning verkar också ett fortsatt lågt ränteläge i kombination med en stark arbetsmarknad och positiv ekonomisk utveckling.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg