Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q4

Ökad omsättning och resultat i Veidekke Sverige.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q4

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q4 2018 i korthet:

 • Omsättning: 3 884 MSEK (2 904 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)
 • Resultat: 167 MSEK (153 MSEK)
 • Orderstock: 12 006 MSEK (10 176 MSEK)
 • Antal sålda (brutto) bostäder: 111 st. (86 st.)
 • Antal bostäder i produktion: 1 701 st. varav Veidekkes andel 1 517 st. (2 207 st. respektive 1 948 st. Q3 2018.)
MSEK Kv. 4 2018 Kv. 4 2017 2018 2017
Omsättning 3 884 2 904 11 639 10 122
Resultat 167 153 463 580
Orderstock 12 006 10 176 12 006 10 176
Ant. sålda bost. 111 86 286 722
Ant. Bost. i prod. 1 701 2 207 1 701 2 207

Entreprenad

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 4 en omsättning på 3 331 MSEK (2 752 MSEK), en ökning med 21 procent. Omsättningsökningen kan i hög grad knytas till förvärvet av Billström Riemer Andersson AB (BRA) i Göteborg. Resultatet före skatt ökade till 73 miljoner SEK från 62 miljoner SEK, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet blev 2,2% (2,3 %). Inom Bygg Kommersiellt och Anläggning ökar resultatet medan Bygg Bostäder minskar. Bygg Bostäders försämring av resultatet beror på svag lönsamhet i bostadsproduktionen i Stockholm. BRA, förvärvat i maj, bidrar positivt till resultatökningen inom Kommersiellt.

För helåret 2018 ökade omsättningen med 16% till 10 530 MSEK (9 101 MSEK). Marginalen ökade till 2,2% från 1,9% och noterar en positiv utveckling på 12 månader rullande. Resultat för helåret blev 229 MSEK (175 MSEK) vilket är en förbättring jämfört med tidigare.

Orderingången i kvartalet blev 3,8 miljarder SEK miljoner vilket är en ökning med 65% jämfört motsvarande period föregående år (2,3 miljarder SEK). Affärsområde Bygg Bostäder stod för 3% av orderingången, Affärsområde Kommersiellt för 66% och Affärsområde Anläggning för 31%. Av större kontrakt som blivit ingångna i 4:e kvartalet kan nämnas:

 • Geely Innovation Center etapp 2 - 5, Göteborg, kommersiella lokaler, beställare Geely, kontraktssumma 1 280 miljoner SEK.
 • SKF, HK Göteborg, kontor, beställare SKF, kontraktssumma 273 miljoner SEK.
 • Vitåfors gruva, Gällivare, utveckling av gruva, beställare LKAB, 202 miljoner SEK.
 • Vindpark Bäckhammar, Värmland, anläggningsarbete, beställare Eulosvind AB, 182 miljoner SEK.
 • Nyponrosen, Helsingborg, vårdboende, beställare Magnolia, kontraktssumma 164 miljoner SEK.
 • Kistagrenen etapp 2, Stockholm, spårvägsarbete, beställare SL AB, 112 miljoner SEK.
 • E10 Mourjevaarabackarna, Gällivare, vägprojekt, beställare Trafikverket, 102 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 4:e kvartalet var 12,0 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 10,2 miljarder SEK vid årsskiftet.

Bostad

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 4 ett resultat på 98 MSEK (96 MSEK). Enminskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion kompenseras delvis av utvecklingsvinster i sålda projekt.Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 20,4 procent (46,2 procent). För helåret blev resultatet 246 MSEK jämfört med 423 MSEK år 2017.

I kvartal 4 såldes 111 bostäder (Veidekkes andel 109 st.) att jämföras med 86 st. (80 st.) samma period 2017.Under kvartalet byggstartades tre projekt, alla i region Sydväst, med tillsammans 76 bostäder. Tre projekt med tillsammans 172 bostäder blev färdigställda. Vi årsskiftet sista december hade Veidekke 1 701 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 517 st. (2 207 st. respektive 1 948 st. Q4 2017.)

Tre småhusprojekt om totalt 85 bostäder lades ut till försäljning under kvartalet varav två projekt inom Veidekke Flex, Veidekkes nya satsning på prisvärda, yteffektiva radhus. Säljgraden för bostäder i produktion är fortsatt god 84 % (84%).

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Bostads ”tomtbank” ca 10 800 enheter varav Veidekkes andel är 9 700 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvades ett projekt inom region Veidekke Flex om ett 20-tal bostäder i Kviberg, Göteborg.

Utbudet av nyproducerade lägenheter på våra olika delmarknader är fortsatt stort. Köparna har generellt svårare att erhålla finansiering. Tillsammans har detta lett till en trögare marknad med längre säljtider men en viss förbättring kan dock skönjas. Vi säljer idag i alla projekt och i alla delar av marknaden.

Under kvartalet bildade Veidekke Bostad och STOS Fastigheter ett gemensamt bolag, Veidekke kommersiellt AB, i syfte att bedriva kommersiell fastighetsutveckling av kontor, samhällsfastigheter och hotell med särskilt fokus på storstadsregionerna.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg