Veidekke-koncernen: Resultat för första kvartalet 2024

Veidekke omsatte för 9,5 miljarder NOK under första kvartalet 2024. Resultatet före skatt var 25 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 41,2 miljarder NOK.

Veidekke har haft ett bra momentum under hela första kvartalet. På en fortsatt utmanande marknad, med en tydlig uppdelning mellan bygg och infrastruktur, har vi bibehållit aktiviteten och orderstocken, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Det första kvartalet präglas som vanligt av lågsäsong i delar av koncernen. I år har vi förbättrat vår lönsamhet från förra året, men vi ser att det finns goda möjligheter att ytterligare stärka lönsamheten och fortsätter att arbeta för att realisera potentialen i alla delar av verksamheten, säger Bengtsson.

Vi fortsätter att se infrastrukturmarknaden som solid, och även om det är en krävande marknad för byggande i allmänhet och bostäder i synnerhet finns det också ljuspunkter. En stark orderingång under det första kvartalet ger oss en bra grund att stå på framöver, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– I mars blev en av våra medarbetare på ett asfaltverk svårt skadad på jobbet. På Veidekke sätter vi människorna först och säkerheten på arbetsplatsen är vår absolut högsta prioritet. Som alltid utreds olyckan för att vi ska kunna dra lärdom av händelsen och undvika att liknande olyckor inträffar igen, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder NOK, vilket är i nivå med första kvartalet 2023. Infrastrukturverksamheterna ökade sin omsättning, medan omsättningen inom byggverksamheterna minskade något.

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 25 miljoner NOK. Under samma kvartal föregående år var resultatet -37 miljoner NOK, justerat för en förlikning av en äldre tvist inom Infrastruktur Norge om -110 miljoner NOK. Med undantag för Infrastruktur Sverige och Danmark, som hade ett resultat i nivå med första kvartalet 2023, ökade resultatet i verksamhetsområdena. Den totala resultatmarginalen var 0,3%, jämfört med -0,4% under första kvartalet 2023, justerat för förlikningen.

Orderingången under kvartalet uppgick till 10,2 miljarder NOK, där mer än 40% kom från privata kommersiella byggnader. Som jämförelse uppgick orderingången till 10,3 miljarder NOK under samma period förra året. Vid utgången av kvartalet uppgick orderreserven till 41,2 miljarder NOK, jämfört med 43,1 miljarder NOK vid samma tidpunkt förra året och 40,4 miljarder NOK vid årsskiftet. 62% av orderreserven kommer till omsättning under de kommande tolv månaderna.

Netto räntebärande position uppgick per den 31 mars till 2,2 miljarder NOK, jämfört med 2,5 miljarder NOK föregående år och 2,8 miljarder NOK vid årsskiftet. Kassaflödet från operationell verksamhet uppgick under kvartalet till -339 miljoner NOK, jämfört med 320 miljoner NOK under första kvartalet förra året. Balansen per den 31 mars uppgick till 18,0 miljarder NOK, jämfört med 17,6 miljarder NOK vid samma tidpunkt förra året och 18,2 miljarder NOK vid utgången av 2023.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under första kvartalet var 4,6, jämfört med 6,6 under föregående kvartal och 3,9 under första kvartalet 2023. En allvarlig skada rapporterades under första kvartalet. Sjukfrånvaron under kvartalet uppgick till 6,4 %, jämfört med 6,0 % under föregående kvartal och 6,2 % under första kvartalet 2023.

Denna upplysning är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:
Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på Veidekkes pressmeddelanden

Titel Filtyp
bilde jpg