Veidekke-koncernen: Resultat Q1 2022

Veidekke omsatte 8,4 miljarder NOK under första kvartalet med ett resultat före skatt om -55 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 39,6 miljarder NOK. Resultat per aktie var -0,4 NOK.

Veidekke Q1 2022

– I ett kvartal präglat av lågsäsong levererar merparten av Veidekkes verksamheter goda resultat, men extraordinära finanskostnader bidrar till ett svagare resultat för koncernen jämfört med förra året, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Tillgången på nya projekt under början av 2022 har generellt sett varit god och Veidekke har stärkt sin orderreserv, säger Jimmy Bengtsson.

– Utmaningarna under pandemin med osäkra varuleveranser och höjda råvarupriser har intensifierats i och med kriget i Ukraina och kommer att bidra till fortsatt hög osäkerhet. Veidekke följer noggrannt utvecklingen och har en nära dialog med leverantörer för att säkerställa konkurrenskraftiga priser och framdrift i projekten, säger Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 8,4 miljarder NOK, jämfört med 8,3 miljarder under första kvartalet 2021. Resultat före skatt var -55 miljoner NOK, jämfört med 28 miljoner NOK under första kvartalet 2021. Fjolåret inkluderade en försäljningsvinst på 39 miljoner NOK. Koncernens resultat under första kvartalet präglades av lågsäsong inom Asfalt, Grus- och kross samt delar av Anläggningsverksamheten. I de flesta verksamhetsområden var lönsamheten i nivå med första kvartalet föregående år, om än något svagare i den svenska byggverksamheten. Extraordinära finanskostnader utgjorde totalt 33 miljoner NOK, varav 13 miljoner NOK är relaterade till inlösen av obligationslån och 20 miljoner NOK är en orealiserad kursförlust på finansiella investeringar på grund av oron på finansmarknaden. Den samlade resultatmarginalen var -0,7 %, mot 0,3 % under första kvartalet 2021.

Netto räntebärande position utgjorde 3,3 miljarder NOK vid utgången av första kvartalet 2022, jämfört med 3,7 miljarder NOK vid årsskiftet. Kassaflöde från operationell verksamhet utgjorde 1 miljon NOK, en ökning från -185 miljoner NOK under första kvartalet föregående år. Balansen vid utgången av kvartalet var 16,5 miljarder NOK, samma som för ett år sedan, men en minskning jämfört med 17,3 miljarder NOK vid årsskiftet.

Orderingången under kvartalet utgjorde 10,4 miljarder NOK, jämfört med 9,8 miljarder NOK under första kvartalet 2021. Vid utgången av första kvartalet utgjorde orderreserven 39,6 miljarder NOK, jämfört med 37,9 miljarder NOK föregående år. Cirka två tredjedelar av orderreserven omsätts under kommande tolv månader.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under första kvartalet var 5,4, likt föregående kvartal och 5,0 under första kvartalet 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 % under kvartalet, jämfört med 4,6 % under föregående kvartal och 5,2 % under första kvartalet 2021.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Konserndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på Veidekkes pressmeddelanden

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 Veidekke_MG_5894 jpg
2022-05-12 Rapport 1 kvartal 2022 pdf
2022-05-12 Presentasjon 1 kvartal 2022 pdf