Veidekke Sverige visar åter lönsamhet

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2013, Q 3

Veidekke Sverige visar åter lönsamhet

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet i korthet:

  • Omsättning: 944 MSEK (1 024 MSEK)
  • Resultat: 26,3 MSEK (38,7 MSEK)
  • Orderstock: 3 263 MSEK (3 197 MSEK, vid årets början)

Entreprenadverksamheten visar efter en svag start på året åter positivt resultat och detta trots dåliga resultat inom tunnelverksamheten samt byggverksamheten i Stockholm. Tunnelverksamheten påverkas av att de stora infrastrukturprojekten skjuts ytterligare fram i tiden. Marknaden för kommersiellt byggande är fortsatt svag men visar tecken på återhämtning. På plussidan kan noteras uppvärderingar av resultatet i några projekt i slutfasen samt att asfalt- och täktsidan levererar bra resultat vilket påverkat kvartalsresultatet extra. Fokus inriktas nu på att nå de marginaler som verksamheten tidigare haft och på sikt naturligtvis högre marginaler.

Omsättningen inom entreprenadverksamheten är 8 procent lägre än motsvarande period föregående år. Resultatet blev 23,0 MSEK (25,1 MSEK) och minskningen beror på minskad volym. Såväl anläggnings- som byggverksamheterna redovisar positiva resultat i Q 3. Orderstocken bedöms som tillfredsställande.

Bostadsmarknaden fortsätter att stärkas men från en låg nivå. I synnerhet i Stockholm men även Göteborg är efterfrågan god men avsevärt svagare i Skåne. Försenade byggstarter i ett par projekt påverkar periodens resultat negativt men försäljningen i pågående projekt är bra.

I kvartal 3 såldes 120 bostäder (Veidekkes andel 108 st.) att jämföras med 53 st. samma period 2012. Ackumulerat per september 2013 har 339 bostäder sålts, varav Veidekkes andel utgjorde 286 st jämfört med 153 st föregående år. Vid utgången av perioden hade Veidekke 565 bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 527 st.)

Resultatet för perioden är 4,5 MSEK med en marginal på 2,9 procent.

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 84 procent. Under årets första 9 månader igångsattes totalt fem nya bostadsprojekt, varav fyra i Stockholm och ett i Göteborg.

Vid utgången av perioden innehöll ”tomtbanken” ca 6 600 enheter. Detta innebär att markreserven ligger på samma nivå som vid ingången av året.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70  598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg