header

Veidekke välkomnar regeringens ambition att ta ett helhetsgrepp i bostadsfrågan

När Göran Persson och Nybyggarkommissionen för ett drygt år sedan presenterade 66 konkreta åtgärder för att komma till rätta med bostadskrisen gjorde Göran själv en viktig markering: "För att bostadskrisen ska få en kraftfull lösning måste ansvaret läggas direkt hos Statsministern".

Med dagens utspel från regeringen på DN debatt kan vi konstatera att bostadsfrågan äntligen hamnat på högsta politiska nivå. Under direkt ledning av Finansministern, som i praktiken har ett väl så stort inflytande över politiken som Statsministern, kommer en bred bostadspolitisk kommitté tillsättas med representation från riksdagens demokratiska partier. Detta är något som den samlade byggbranschen önskat länge och ett besked som måste välkomnas. Med dagens besked från regeringen öppnas en möjlighet till en långsiktig överenskommelse som kommer till rätta med fundamentala problem på bostadsmarknaden och som samtidigt skapar stabila spelregler för såväl bostadskonsumenter som byggbransch och finansiärer.

Från Veidekke välkomnar vi att regeringen aviserar en bred reformagenda. Fram till nu har de politiska partiernas reformvilja avgränsat sig till regelförenklingar med syfte att snabba på planprocessen. Sådana åtgärder är givetvis angelägna men att den typen av åtgärder är helt otillräckliga har stått klart ganska länge. Bostadsbyggande är fundamentalt en fråga om finansiering, både för konsumenterna och branschens aktörer.

Konsumenterna måste kunna finansiera sina lån eller betala den förhållandevis höga hyran i nyproduktionen. Byggarna måste kunna lyfta byggkreditiv och hantera de omfattande garantikrav som bankerna idag ställer. När regeringen nu aviserar åtgärder som omfattar den samlade finansieringen av bostadsbyggandet samt en översyn av de skatter som på olika sätt sätter ramarna för bostadsbyggandet är det ett besked som måste välkomnas.

I samma riktning pekar regeringens ambition att öka branschens produktionsförmåga. Här må regeringen möjligen ha en övertro på internationell konkurrens - det är ju främst människor, maskiner och kapital som sätter ramarna - men likafullt är det positivt att regeringen vill skapa stabila spelregler samt öka ambitionerna vad gäller utbildning och praktik. Om bostadsbyggandet ska komma ikapp nuvarande behov måste branschen tillföras ökad kapacitet.

En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter också att beståndet används effektivt. Här markerar regeringen en positiv viljeinriktning men väjer, föga oväntat, för de känsliga frågorna om hyressättningssystemet. Vår förhoppning är att dessa frågor kan adresseras på ett konstruktivt från oppositionen och att en helhetslösning kan tas fram som främjar rörligheten både på den ägda och hyrda bostadsmarknaden. Inte minst krävs åtgärder som eliminerar de skadliga effekterna av flyttskatten.

Från Veidekke är vi således i allt väsentligt positiva till regeringens initiativ. Nu stundar svåra och komplicerade förhandlingar mellan riksdagens demokratiska partier. Veidekke välkomnar en sådan process och förutsätter att branschens ges möjlighet att delta i det kommande arbetet, både med expertkompetens och med ledamöter i det löpande kommittéarbetet.

Om regeringen och oppositionen visar en vilja till ett konstruktivt givande och tagande borde förutsättningar finnas för en stor bostadspolitisk överenskommelse. En sådan bör ta sikte på att utveckla en ny social bostadspolitik som löser de grundläggande obalanserna på bostadsmarknaden och som samtidigt löser de mest utsattas och resurssvagas behov av en god bostad. En fungerande bostadsmarknad förutsätter politiska åtgärder som både adresserar "utbud" och "efterfrågan". En bred politisk överenskommelse som baseras på en helhetssyn i bostadsfrågan skulle givetvis vara till gagn för arbetsmarknaden, samhällsekonomin i stort och således ligga i hela landets intresse.

Jimmy Bengtsson
Vd Veidekke Sverige                

Lennart Weiss
 Kommersiell direktör, talesperson i bostadspolitiska frågor