header

Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

Veidekke vann priset som Årets Leanbyggare 2015 för sitt involverande arbetssätt. Lean Forum Bygg tillsammans med Byggindustrin står bakom utmärkelsen. Genom sitt involverande arbetssätt har Veidekke lyckas minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Årets leanbyggare 2015

Veidekke vann priset som Årets Leanbyggare 2015 för sitt involverande arbetssätt. Lean Forum Bygg tillsammans med Byggindustrin står bakom utmärkelsen. Genom sitt involverande arbetssätt har Veidekke lyckas minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

-Det var så det började för cirka 10 år sedan, berättar Emile Hamon, strategi och utvecklingschef på Veidekke. Vi började leta efter icke värdeskapande tid för att skapa en effektivare process och samtidigt dra nytta av all den kompetens som finns i projekten. Vad vi fann var ett unikt arbetssätt som gett oss ett försprång samt kunder som uttryckligen har sagt att vårt arbete med involvering och VDC har varit avgörande för att vi fick jobbet.

Veidekkes involverande arbetssätt är Lean-inspirerat och innehåller tre bärande delar; Involverande planering, Teamet och VDC, vilka alla i stora drag handlar om att ta tillvara på och dela med sig av all den kunskap som finns i projektet redan från ett tidigt stadie. En långsiktig omtanke om resurser. Detta har effektiviserat produktionen och positivt vänt siffrorna för antalet olyckor, kvalitet, lönsamhet, skapat glädje med ökat ansvar och engagemang.

- Vi har sett resultat både på slutprodukten, på kvaliteten, och våra mätningar visar att vi har minskat den icke värdeskapande tiden som väntan på material, omarbete. Alla ska tänka planering och se till att de har rätt förutsättningar, säger Emile Hamon.

- Det är en stor ära och otroligt inspirerande att vinna priset Årets Leanbyggare. Ett erkännande för det fantastiskt fina jobb som våra medarbetare gör i våra projekt liksom de som stödjer införandet av och utvecklar metodiken av vårt involveringsarbete. Detta besannar också att vi är på rätt väg, även om vi säkert kan bli ännu bättre på många ställen, precis som många medarbetare, underentreprenörer och kunder redan vittnat om. Det är jag extremt stolt och glad för! Vi har systematiskt och under flera år arbetat med involvering i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.


Motiveringen Årets Leanbyggare 2015 lyder:

”Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.”

Varför involvering?

Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser, blir effektivare, får högre kvalitet, sänkta kostnader, tjänar pengar och ger vår kund en produkt och tjänst som den blir extremt nöjd med liksom kundens kund (när vi inte bygger direkt mot brukaren).

När man arbetar med väldigt väl genomtänkta tidplaner får man en jämn takt i arbetet och medarbetarna hinner tänka igenom vad de behöver för resurser, material, utrustning med mera i god tid. Det minskar stressen. Och som ett extra plus blir det mycket roligare att jobba när alla får ett ökat ansvarstagande för de planer och åtagande vi som individ och grupp åtagit oss och vi blir mer motiverade och entusiastiska teamspelare. Det skapas ett klimat med utrymme för innovativa lösningar där professionaliteten ökar.

Vilka ska involveras?

Vårt involveringsarbete ska ge ett värdeskapande samspel som alla tjänar på och därför ska alla inblandade aktörer involveras. I många fall även samhället i stort. Vi får framförallt inte glömma våra samarbetspartners. Får medarbetarna hos våra samarbetspartners vara med och påverka planeringen får de större förståelse för sin del i projektet och arbetet kan drivas mer rationellt och effektivt vilket minskar spilltid och kostnader.

Per-Ingemar Persson är noga med att poängtera vikten av att ta in samarbetspartners/UE i involveringsarbetet för att skapa rätt förutsättningar för dem att utföra sitt arbete, - Våra samarbetspartners utgör ofta en stor del av projektet och ska känna och agera som spelare i teamet. Jag vet av egen erfarenhet effekten av att få vara involverad från när jag ledde en VVS-firma.

Hur involverar vi?

I Veidekke löper involveringsarbetet som en röd tråd genom hela värdekedjan från marknad till garanti. Veidekkes värdekedja är uppbyggt så att varje rutin har en förbättringsknapp. Alla medarbetare kan på så sätt vara med och bidra till förbättringar i processen. Liknande system finns för att rapportera avvikelser löpande under projekten. Inför varje aktivitet som man gör i ett projekt går man igenom sju olika förutsättningar för att tidigt hitta hinder och kollisioner i produktionen. Genom att samlokalisera projekteringen genom så kallade ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering) där alla deltar samtidigt i beslutsprocessen skapas korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

För att få ett fungerande involveringsarbete har Veidekke tagit fram sex obligatoriska nyckelaktiviteter.

Startmöte/workshop - Teamskapande

Startmötet går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av olika människor med både styrkor och svagheter och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på olikheterna och få en förståelse av varandras olika beteendestilar.

ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar

En viktig del inom VDC är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Veckomöte – involvering av alla som bygger

Veckomötet är en viktig del av involvering eftersom det är här alla medarbetare på projektet ges möjligheten till att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Veckomötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet – inte bara en som tänker planering, utan alla medverkar.

Involverande planering- för att minska spill

Involverande planering (IP) innebär att alla involverade i projektet systematiskt involveras i planeringsarbetet. IP skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och är med och påverkar. IP syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, samt att minska antalet skador och olyckor.

Visualisering (Mål och delmål; planering; knäckfrågor; ekonomi; HMS)

Genom visualisering av frågor och beslut blir det tydligare vem som äger frågan och om frågan har blivit besvarad. Vi minskar risken för att frågor faller mellan stolarna. På involveringstavlan kan alla involverade i projektet tydligt se mål, delmål, planering i olika faser, knäckfrågor, ekonomi och HMS.

Ständiga förbättringar - erfarenhetsåterföring

På erfarenhetsåterföringsmötet fångas erfarenheter från projektet upp, så att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera och diskutera både bra och dåliga erfarenheter från projektet. Nyckeltal och erfarenheter fungerar som input till framtida projekt.

För mer information, vänligen kontakta

Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef Veidekke Bygg, tel. +46 768058645

Terje Håkansson, strategi- och utvecklingschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761367511


Foto:

Stefan Hollertz

Titel Filtyp
joozg7ydfsgtef0boisv jpg