Skissbild på ett vägnät

CEEQUAL - Ännu ett bevis för hållbara projekt

Ett av de miljöcertifieringssystem som vi använder oss av är CEEQUAL, ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt.

Ett växtskott som växer i karg mark

Det handlar också om att främja ekonomisk hållbarhet genom att använda rätt resurser, i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt.

Minimal påverkan på både natur och människa

I anläggningsprocessen handlar det om att se över val av utformning, arbetsmetoder och material så att de ger minimal påverkan på såväl naturen som människors hälsa. Men även att ta ansvar för social hållbarhet genom att sätta användaren i fokus, främja social rättvisa och aktivt arbeta för en god arbetsmiljö på sina arbetsplatser. 

Först ut med att bli CEEQUAL-certifierat i Veidekke var ett broprojekt i Stockholm.

- Det var häftigt att lära sig mer om hållbart byggande i infrastrukturprojekt, säger Franco Montebovi, verksamhetsutvecklare på Veidekke.

Samtidigt var det ett ganska krävande arbete att samla på sig så kallade bevis under hela processen, även om man hade engagerade medarbetare med på resan vilket underlättade processen. Bevisen fördes kontinuerligt in i en databas och prövades sedan av en utsedd ”Verifier” från CEEQUAL-organisationen.

- Ett tips är att bemanna redan i anbudsskedet med personal som ska arbeta aktivt med CEEQUAL så att de är med från dag ett, säger Franco Montebovi.

Att få vara en del av hållbart byggande känns rätt. CEEQUAL täcker in alla delar från människor och lokalsamhälle till biologisk mångfald. Det känns viktigt.

Fakta om CEEQUAL

Förkortningen står för ”The Civil Engineering Environmental Quality Assessment Award Scheme”. Ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

Målsättningen med ett hållbart anläggningsprojekt är att det ska ge minimal påverkan på miljön, långsiktig lönsamhet och samtidigt innebära en hållbar arbetsplats. Bedömningen görs av en extern part utifrån en manual som täcker 12 olika områden med sammanlagt 208 frågor där varje fråga betygssätt. Granskningen är baserad på dokumenterade åtgärder och de områden som bedöms är:

  1. Projektstrategi
  2. Projektledning
  3. Människor och lokalsamhälle
  4. Markanvändning och landskapsutformning
  5. Kulturhistorisk miljö
  6. Ekologi och biologisk mångfald
  7. Vattenmiljö
  8. Fysiska resurser - användning och hantering
  9. Transporter

Fler miljöcertifieringar

För att inte låsa oss vid ett specifikt miljöcertifieringssystem och för att bredda vårt eget tankesätt har Veidekke också kompetens och erfarenhet att bygga enligt andra certifieringar som BREEM, LEED, Miljöbyggnad och Green Building.