Lastbil på ett asfaltverk.

Lågtemperaturasfalt, viktigt på vägen mot hållbarhet

Nu rullar Veidekke Asfalt ut lågtemperaturasfalt (LTA) i Sverige på bred front. Produkten används redan sedan flera år i Norge och är ett smart sätt att reducera koldioxidavtrycket vid asfaltsproduktion, utan att tumma på vare sig kvalitet eller ekonomi.

Närbild på asfalt.

Asfaltsproduktion är energikrävande. En utmaning givetvis, men samtidigt finns här också goda möjligheter att göra verklig skillnad när det gäller att minska klimatavtrycket, enligt Anders Gustafsson som är verksamhetsutvecklingschef med ansvar för hållbarhet och inköp för Veidekke Industri.  

Veidekkes ambitioner kopplade till asfalt med ett lägre klimatavtryck är höga. I Sverige har tre av asfaltsanläggningarna byggts om och drivs nu av förnybar energi; fossilfri bioolja som produceras på hemmaplan. Parallellt har det skett en successiv ökning av återvunnen asfalt. Allt det här har bidragit till att Veidekke Industris utsläpp av CO2-ekvivalenter minskat med över 40 procent sedan 2019.  

Minskade koldioxidutsläpp i anläggningarna 

Men detta räcker alltså inte. Asfaltverken har dessutom anpassats för att kunna tillverka asfalt vid lägre temperatur, omkring 20–30 grader lägre, vilket minskar både energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.  

– Enligt våra beräkningar minskar koldioxidutsläppen med 10–15 procent jämfört med traditionell asfalt, säger Anders Gustafsson. Samtidigt som det ger en mer miljövänlig produkt, håller LTA lika god kvalitet som annan asfalt, något som ett samarbetsprojekt mellan norska Statens Vegvesen och FAV (asfaltsentreprenörsföreningen) visat.   

Datorskärmar som visar övervakning vid asfaltproduktion.

Flera andra fördelar med LTA 

Tekniken i sig är inte ny, men eftersom kraven på asfalt är höga är det först under de senaste åren som LTA blivit godkänd att användas av offentliga byggare. Utöver minskade utsläpp och lägre energiförbrukning, finns en rad andra fördelar med LTA. 

Per Johansson, arbetschef för Tillverkning Asfalt, menar att LTA lämpar sig bäst i projekt där maskinerna sköter det mesta av utläggningen. Då kommer LTA:s positiva effekter på arbetsmiljön mest till sin rätt.  

– Samtidigt som LTA kan vara trögare att hantera manuellt, minskar LTA asfaltångan och utsläppen av damm, vilket förbättrar arbetsmiljön för dem som befinner sig på platsen, säger Per Johansson. Dessutom har LTA längre livslängd än vanlig asfalt. 

Svenska kunderna intresserade 

Vad säger kunderna då? Anders Gustafsson märker nu att allt fler svenska kunder börjar få upp ögonen för LTA:s fördelar.  

– Kunderna efterfrågar LTA för att kunna nå sina egna klimatmål. Till hjälp har vi också EPD:er (miljövarudeklarationer) som tagits fram utifrån produktens livscykelperspektiv, där kunden kan jämföra produkter mellan leverantörer för att hitta den med lägst klimatpåverkan.  

Veidekke tittar också på om det går att använda en biprodukt från skogsindustrin, lignin, som bindemedel i asfalten. Det skulle ge en ännu bättre klimatprestanda.  

Bidrar till hållbarhet i stort 

Veidekke nådde under 2021 målet att LTA totalt ska utgöra 40 procent av all asfaltproduktion i Norge och Sverige. År 2050 siktar man ännu högre: då ska all asfalt tillverkas vid låga temperaturer, något som bidrar till det övergripande målet om att nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.  

– I takt med att allt fler av våra kunder väljer LTA gagnas både vårt eget och våra kunders hållbarhetsarbete, säger Anders Gustafsson. Att välja en mer energieffektiv asfalt med lägre klimatpåverkan är helt enkelt en viktig pusselbit på vägen mot ett minskat klimatavtryck.