Thim Selin

Projektchef, Veidekke Grundläggning mitt/nord