Samverkansentreprenad

Våra samverkansentreprenader bygger på involvering, flexibilitet och lyhördhet där vi skräddarsyr vår samarbetsform i enlighet med kundens och våra önskemål.

Tre människor i varselkläder samtalar på en bro

En samverkansentreprenad handlar om att skapa team så att vi tillsammans med kund och leverantör hitta synergier i projektorganisationens olika delar. Det handlar om att få enskilda kompetenser att samverka för projektets bästa.

Samverkan syftar till följande:

  • Ge alla parter en helhetsbild av projektet
  • Skapa samsyn om mål och värderingar och sätta dessa i första ledet
  • Skapa en samlad bild av förväntningar, syn på egna och andras roller
  • Ge parterna möjlighet att i det inledande skedet påverka arbetssätt som ansluter till den grundläggande arbetsmodellen
  • Bygga förtroende och skapa trygga och öppna arbetsgrupper
  • Ta till vara på den samlade kompetensen inom organisation

För oss på Veidekke är samverkan ett naturligt arbetssätt, eftersom samverkan funnits i företagskulturen sedan många år. Veidekkehuset beskriver tydligt vår syn på samverkan. Vi arbetar professionellt, ärligt, entusiastiskt och nytänkande i alla led med såväl våra kunder som medarbetare, ledningen och våra UE/Leverantörer.

Förmågan att samarbeta är en viktig färdighet vid be­manningen av nyckelbefattningar i organisationen. Kombinationen av hög fackkompetens och god samar­betsförmåga kännetecknar de personer som ingår i Veidekkes organisation.

Genom att göra målen tydliga för alla inblandade och arbeta med öppna böcker, där alla parter har lika stor insyn, kan vi upptäcka och lösa problem snabbare, korta beslutsvägarna och helt enkelt samverka bättre.

För att en samverkansentreprenad ska fungera måste alla inblandade ha respekt för varandras roller, men också förstå sin egen roll i projektet. Däremot ska ing­en vara rädd för att ifrågasätta beslut. Själva poängen är ju att besluten ska fattas för projektets bästa, och delaktighet gynnar detta. I ett stort projekt finns många kreativa människor och mycket kunskap. En samver­kansentreprenad är vårt sätt att tillvarata detta.