Starkt halvårsresultat för Veidekke

Veidekke förbättrar halvårsresultatet med över 100 milj NOK jämfört med första halvåret 2005. - Vi ser förbättringar inom samtliga enheter i alla tre länderna, säger koncernchef Terje R. Venold. - Vad gäller den samlade norska verksamheten uppnådde vi en resultatmarginal på 6,5 % under andra kvartalet, vilket vi är mycket nöjda med. Glädjande är också att andra kvartalet visar på en mycket positiv resultatutveckling i Danmark och Sverige, tillägger Venold. Veidekkes omsättning för andra kvartalet uppgick till 4 023 MNOK (3 983 MNOK 2005), och för första halvåret 7 286 MNOK (6 853 MNOK 2005). Koncernens orderreserv uppgick vid tredje kvartalets inledning till 12 308 MNOK, att jämföra med 10 902 MNOK vid årsskiftet och 10 536 MNOK vid samma tidpunkt förra året. Samtliga verksamhetsområden inom Veidekke uppvisar genomgående hög aktivitet. Den samlade entreprenörverksamheten har ökat nästan 13 % jämfört med förra året, och orderreserven är 17 % högre än vid motsvarande tidpunkt förra året.
- Vi fokuserar på lönsamhet framför tillväxt, men den relativt starka ökningen följer av en god marknad och hög aktivitet, säger koncernshef Terje R. Venold.
- Så länge vi ser att resultatutvecklingen kontinuerligt blir bättre, är vi nöjda tillägger han.
Den goda bostadsmarknaden i samtliga tre skandinaviska länder bidrar naturligtvis till den starka resultatutvecklingen, inte enbart genom en mycket god försäljning, utan också genom de positiva synergieffekterna Veidekke nu uppnått genom samarbetet mellan entreprenör- och bostadsutvecklingsverksamheterna. Totalt har Veidekke nästan 1 700 bostäder i produktion i de tre länderna, och endast fem färdigproducerade bostäder osålda. Norge Det finns flera områden som bidrar till det goda resultatet för andra kvartalet i den norska delen av koncernen. Entreprenörverksamheten ökade sin omsättning med 14 % och förbättrade sina marginaler. Aktiviteten inom byggverksamheten är mycket hög, och även inom anläggningsverksamheten är utvecklingen positiv. Vad gäller bostadsutveckling fortsätter den positiva utvecklingen, men de relativt höga tomtpriserna i centrala lägen har medfört en något lägre produktion. Industriverksamheten visar också positiva resultat, även om asfaltsvolymen är något lägre jämfört med samma period förra året. Danmark Den danska verksamheten visar också på mycket positiva resultat för andra kvartalet, med en ökning av omsättningen på 17 % och med en motsvarande positiv resultatutveckling. Särskilt byggverksamheten uppvisar en stark utveckling. Andelen erhållna kontrakt och partneravtal ökar stadigt. För den relativt nystartade bostadsutvecklingsverksamheten är resultatet mycket positivt, både vad gäller omsättning och resultat. Sverige Verksamheten i Sverige uppvisar en stabil utveckling. Omsättningen för andra kvartalet i år ökade till 451 MNOK, jämfört med 358 MNOK förra året. Underskottet på 0,4 MNOK för samma period i fjol, har ersatts av ett överskott på 21 MNOK. Entreprenörverksamheten har ökat omsättningen med 10 % under andra kvartalet. Aktiviteter knutna till bostadsbyggande ökar mest, medan kapacitetsutbyggnaden inom anläggningsverksamheten drar ned resultatet något. I Väst-Sverige har Veidekke förvärvat entreprenadbolaget SBS Entreprenad. SBS:s omsättning för 2005 uppgick till 483 MSEK. Förvärvet innebär en viktig marknadsmässig komplettering och innebär att Veidekkes samlade verksamhet är en av de ledande i Göteborgsregionen.
Bilaga: Rapport för andra kvartalet 2006.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Koncernchef Terje R. Venold, tlf +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323 Koncerndirektör Ekonomi/Finans, Arne Giske, tlf +47 21 05 77 80 / +47 905 89 526 Finansdirektör Jørgen G. Michelet, tlf +47 21 05 77 22 / +47 917 43 856 Koncerndirektör Kommunikation, Kai Krüger Henriksen, tlf +47 21 05 77 04 / +47 905 19 360 VD Veidekke Sverige AB Per-Ingemar Persson, tlf +46 705 144 240 VEIDEKKE ASA

Rapport 2. kvartal 2006

http://hugin.info/135133/R/1068929/181371.pdf