Veidekke-koncernen: Resultat för fjärde kvartalet 2023 och helåret 2023

Veidekke omsatte 12,1 miljarder NOK under fjärde kvartalet 2023. Resultatet före skatt var 603 miljoner NOK. Vid årets slut hade koncernen en orderreserv på 40,4 miljarder NOK. Resultat per aktie för 2023 var 7,9 NOK och styrelsen föreslår en utdelning om 7,90 NOK per aktie för räkenskapsåret 2023.

– Veidekke hade ett solitt fjärde kvartal och ökade både i omsättning, resultat och marginaler i den underliggande driften. Det var särskilt goda prestationer inom Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Danmark som bidrog till ett gott resultat. För året som helhet är vi nöjda med att ha levererat ett bra resultat, vilket tillsammans med vår solida finansiella ställning utgör grunden för styrelsens förslag att dela ut hela resultatet som utdelning, motsvarande 7,90 NOK per aktie, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Vi går in i 2024 med en god och balanserad projektportfölj och är därför väl positionerade för att hantera det faktum att marknadsförhållandena är utmanande i vissa av segmenten. Veidekke har god erfarenhet av att hantera skiftande marknadsförhållanden, och med den starka finansiella ställning koncernen har idag kan vi också ta tillvara de möjligheter som uppstår framöver, säger Bengtsson.

Många av dessa möjligheter kommer att ligga i det gröna skiftet. I hela Skandinavien har Veidekke pågående projekt som visar hur vi genom samarbete minskar både utsläppen av växthusgaser och byggkostnaderna genom att tänka i nya banor, säger Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 12,1 miljarder NOK, en ökning på 12 % från 10,8 miljarder NOK under fjärde kvartalet 2022. Omsättningen ökade i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Infrastruktur Norge, men sjönk i övriga verksamhetsområden.

Resultat före skatt under fjärde kvartalet var 603 miljoner NOK. I samma kvartal förra året var resultatet 622 miljoner NOK och inkluderade en vinst på 130 miljoner NOK från försäljning av industritomt inom Infrastruktur Sverige. Justerat för vinsten ökade resultatet i de flesta verksamhetsområden. Undantaget är Infrastruktur Norge, som hade ett lägre resultat, och Bygg Sverige, som hade ett resultat på nivå med fjärde kvartalet 2022. Den samlade resultatmarginalen var 5,0 %, jämfört med 5,7 % under fjärde kvartalet 2022.

Orderingången under kvartalet utgjorde 10,2 miljarder NOK, jämfört med 7,8 miljarder NOK under fjärde kvartalet 2022. Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde orderstocken 40,4 miljarder NOK, en minskning på 2 % från föregående år. 62 % av orderstocken kommer att omsättas under de kommande 12 månaderna.

För året 2023 omsatte Veidekke för 43,1 miljarder NOK, jämfört med 38,7 miljarder NOK under 2022. Ökningen på 12 % kom från Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Hoffmann. Resultat före skatt för 2023 var 1 444 miljoner NOK, jämfört med 1 467 miljoner NOK för 2022. Justerat för förlikning i en äldre tvist i Infrastruktur Norge under 2023 samt vinst för försäljning av industritomt i Infrastruktur Sverige under 2022, ökade resultatet med 16 %. Resultatmarginalen för 2023 var 3,3 %, jämfört med 3,8 % under 2022. Justerat för ovan nämnda engångseffekter var marginalen 3,6 % under 2023, jämfört med 3,5 % under 2022.

Netto räntebärande position vid årets slut utgjorde 2,8 miljarder NOK, samma som föregående år. Kontantströmmen från operationell verksamhet för året var 2,9 miljarder NOK, jämfört med 1,4 miljarder NOK under 2022. Balansen vid årets slut var 18,2 miljarder NOK, jämfört med 17,6 miljarder NOK vid föregående årsskifte.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under fjärde kvartalet var 6,6, jämfört med 1,7 under föregående kvartal och 2,9 under fjärde kvartalet 2022. Det skedde inga allvarliga skador under fjärde kvartalet. Sjukfrånvaron för kvartalet låg på 6,0 %, jämfört med 5,0 % under föregående kvartal och 6,4 % under fjärde kvartalet 2022.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Konserndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på Veidekkes pressmeddelanden

Titel Filtyp
Q4_2023 1-1-svensk jpg