Foto av Grönalunds trio

Grönalunds trio – förtätning med gröna kvalitéer

”Det här är ett exempel på ett riktigt fint förtätningsprojekt. Det ersätter en asfalterad yta med nya centrala bostäder och gröna kvalitéer och organiserar ett tidigare ganska splittrat område.” Så sammanfattar Caroline Ellberg, projektutvecklare på Nordr, Grönalunds trio, som består av tre punkthus med totalt 63 Svanen-märkta bostadsrättslägenheter i stadsdelen Väster i Lund.

Foto av träfasaden på Grönalunds trio

Det är bostadsutvecklaren Nordr som anlitat Veidekke för att bygga husen som en totalentreprenad i samverkan. Husen utgör andra etappen av två. Här fanns sedan tidigare ett uppbyggt område med omväxlande bebyggelse; bostäder i olika former, förskola, en vårdcentral, uppväxta träd och asfalterade parkeringsytor. 

Gröna värden  

Från början var det svårt att se hur nya bostäder skulle få plats i det etablerade området, men arkitekten hade en tydlig vision om hur de nya byggnaderna skulle kunna smälta in i omgivningen. Asfaltsytorna skulle ersättas och med genomtänkta linjer i utformningen och med placeringen av de nya byggnaderna skulle områdets grönska komma alla till del. 

Internationellt uppmärksammat 

Det har visserligen tagit lång tid från första vision till ett avslutat projekt – närmare 10 år – men de ursprungliga idéerna från arkitektbyrån Stadstudio har stått sig och är nu förverkligade i Grönalunds Trio.  

Som förtätningsprojekt håller det så pass hög arkitektonisk höjd att det uppmärksammats internationellt i arkitekturtidskriften Arch Daily. Där lyfts även husens karaktäristiska plåttak med utstickande takkupor fram, tillsammans med träfasaderna som varierar i färg. 

– Vi tog en dåligt utnyttjad asfaltsyta och omvandlande den till något nyare, vackrare och grönare, säger Caroline Ellberg.  

Två personer går utanför Grönalunds trio

Henrik Palmqvist, projektchef på Veidekke och Caroline Ellberg, projektutvecklare på Nordr

Förtätning ställer krav 

Förtätning kommer bli vanligare framöver, då våra städer växer. Att bygga på trånga ytor i ett befintligt område där verksamheten pågår som vanligt, ställer stora krav byggprojektet. Planering, planering, planering, lyder mantrat.  

– Vartefter det finns allt färre nya tomter i bra lägen att bygga på kommer förtätningsprojekt av den här typen bli det nya normala, kommenterar Henrik Palmqvist, projektchef på Veidekke. Från oss entreprenörer kommer det ställa högre krav på framförhållning. Vi kommer behöva lägga mer fokus på själva planeringen för att klara av utmaningar med exempelvis logistik och att hålla en bra dialog med boende och andra aktörer på platsen.  

Dialog i området 

I Grönalund var ett grundläggande krav att vårdcentralen, granne med projektet, kunde hålla öppet som vanligt. Det ledde bland annat till att projektet fick flytta vårdcentralens entré till andra sidan byggnaden och bygga en tillfällig ingång där med belysning, ledstänger och annat som hör till. Även parkeringsplatser för patienterna och ambulansintag fick läggas om under byggtiden. Arbetet underlättades av att Veidekke stod både för bygg- och anläggningsarbetet i projektet. Det innebar stor flexibilitet och möjlighet att snabbt agera på behov från omgivningen. Ambitionen har hela tiden varit att tredje man skulle påverkas så lite som möjligt av bygget. 

Lyssna in behoven 

– Här krävdes det att vi lyssnade in verksamhetens behov och fick en förståelse för hur arbetet på exempelvis vårdcentralen fungerar, förklarar för Caroline Ellberg, Nordr. Att komma ut på plats och kommunicera direkt med de som påverkades var avgörande. Då kunde vi tillsammans bestämma detaljer som hur vi skulle skylta för att guida besökarna rätt och få ett säkert flöde runt arbetsplatsen.  

Foto av de tre husen i Grönalunds trio.

Säkra transporter 

Ett bygge tar emot stora mängder material dagligen. Därför var säkra transporter i det trånga området ytterligare en utmaning, inte minst eftersom både förskola och bostäder finns i närheten. Någon vändplan fanns inte rum för. På Grönalund löstes det genom att hyra en tillfällig yta från en tidigare beställare så att man kunde få ut alla transporter från arbetsplatsen. 

Strax efter Grönalunds trio påbörjades, färdigställdes en första etapp, ett hus med 62 lägenheter inklusive ett gemensamt underjordiskt garage, för båda etappernas bostäder. Även här var det samma team från Veidekke och Nordr som stod bakom.  

Samverkan på alla ledder 

Grönalunds trio har präglats av samverkan, både mellan beställaren, Nordr, och entreprenören Veidekke, men också i kontakterna med boende och verksamheter på platsen.  

– Här har samverkan verkligen fungerat, menar Henrik Palmqvist på Veidekke. Vi har jobbat med en beställare som är djupt insatt i byggprocessen. Det innebär att de förstår varför det ibland behöver göras kompromisser för att nå den bästa lösningen. Vi har helt enkelt gjort projektet bättre ihop! 

Takkuporna – en utmaning 

Han berättar att Nordr och Veidekke haft en öppen dialog också om en del byggtekniska utmaningar, som med takkuporna som går över flera våningar i de unika etagelägenheterna högst upp i Grönalund. Redan i tidigt skede upptäckte man att belastningen skulle bli för stor för den föreskrivna betongstommen just på grund av takuppbyggnaden. På så sätt kunde man, efter en del letande, enas om en ny stomlösning redan innan projekteringen satte igång.  

Höga betyg till projektet 

Caroline Ellberg, projektutvecklare på Nordr, summerar projektet Grönalunds trio:  

– Nu är vi i mål med fantastiskt fina hus som formar sig efter platsen. Våra kunder har flyttat in och ger höga betyg till sina lägenheter. Jag är stolt över hur väl vi tillsammans med Veidekke genomfört projektet. Trots yttre utmaningar som krig och pandemi, har platsledningen legat steget före och vi hela tiden haft koll på läget.